ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ศิลป์สร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางนาริวรรณ คำสิม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41668 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์ 4/10  
2 43208 นางสาวชัญญานุช ไกรเพชร 5/10  
3 43218 นางสาวพุทธชาติ วงษ์เจริญ 5/10  
4 43220 นางสาววรกมล เชื้อสายดวง 5/10  
5 43219 นางสาวภารดี ยองทอง 5/10  
6 40833 นางสาวพรรณิภา แผนใหญ่ 5/10  
7 43207 นางสาวจริยา ท่อนทอง 5/10  
8 43214 นางสาวปิยนุช จารัตน์ 5/10  
9 40986 นายธีรนนท์ นะรายรัมย์ 5/15  
10 40683 นางสาวน้ำเพชร แซ่อึ้ง 5/3  
11 43139 นางสาวสุภาพร จารัตน์ 5/3  
12 39963 นายกุลพัทธ์ กาญจนรุจวิวัฒน์ 6/14  
13 39623 นายฐนกร เบญจกรณี 6/4  
14 39895 นายศุภกร พลชลี 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  9 คน