ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปภาดา เจียมเมืองปัก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม2
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46021 ด.ช.ภูพิพัฒน์ ภูกองชนะ 1/13  
2 45629 ด.ช.สุทิวัส สุภิษะ 1/3  
3 45695 ด.ช.พัทดล ประทุมแก้ว 1/5  
4 45263 เด็กชายฐิติภูมิ สายเสมา 2/11  
5 45285 เด็กชายศรัญพัทธ์ บุญกาญจนารัตน์ 2/11  
6 45279 เด็กชายพูนสิน หวังผล 2/11  
7 45260 เด็กชายชาคร ปรึกษาดี 2/11  
8 45278 เด็กชายพีรพัฒน์ แสวงศรี 2/11  
9 45269 เด็กชายปฐมพงษ์ สุขสงวน 2/11  
10 44994 เด็กชายนราวิชญ์ สิทธิศรี 2/4  
11 44988 เด็กชายธนาวัฒน เกลียวทอง 2/4  
12 45174 เด็กชายกอบโชค ชมชื่นดี 2/9  
13 45180 เด็กชายชัชพงศ์ ชาติอิศรานุวัฒน์ 2/9  
14 44189 เด็กชายธนธรณ์ วิเชียรดี 3/7  
15 44283 เด็กชายธนวัฒน์ เตียวเจริญโสภา 3/8  
16 43812 นายสรวิศ รัชทินพันธ์ 4/11  
17 43740 นายพงศ์ธเนศวร์ พูนแสง 4/12  
18 43795 นายพงศ์ศุภพัฒน์ แสนชมภู 4/12  
19 43808 นายรักเดช พวงไพบูลย์ 4/15  
20 43391 นายเกียรติศักดิ์ ฤกษะเสน 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  0 คน