ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางดลนภา พุ่มพุฒ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45547 ด.ญ.พิชชาพร พงษ์ชะอุ่มดี 1/1  
2 45525 ด.ญ.กมลภพ ตั้งจิต 1/1  
3 45531 ด.ช.ญาณดนัย แผ่นใหญ่ 1/1  
4 45900 ด.ช.ศรัญ ถูกคะเนย์ 1/10  
5 46028 ด.ช.อภิวิชญ์ พนาวัน 1/13  
6 45575 ด.ช.นิพิฐพนธ์ สุชาติสุนทร 1/2  
7 45574 ด.ช.ธนวินท์ จันทร์ไผ่ 1/2  
8 45615 ด.ญ.พิชชาภา สังข์โกมล 1/3  
9 45711 ด.ช.กิตติมารุตติ์ พุทธิวงศ์โสภณ 1/6  
10 45751 ด.ช.กล้าชฎิฬ สังข์ต้อง 1/7  
11 45773 ด.ช.พรหมินทร์ ผิวสร้อย 1/7  
12 45805 ด.ช.ธนกฤต ดียิ่ง 1/8  
13 45850 ด.ช.วราเมธ มีลาภ 1/9  
14 44911 เด็กชายธนกร ผ่องศีล 2/2  
15 44920 เด็กชายนิติภัทธ์ เรืองโรจน์ 2/2  
16 44997 เด็กชายเพลง พูนผล 2/4  
17 45066 เด็กชายธนกฤต เรียบร้อย 2/6  
18 44387 เด็กชายภัคพล ประเสริฐศรี 3/10  
19 44432 เด็กชายภูผา อมรชัย 3/11  
20 44287 เด็กชายนาธาน สกุลเจีย 3/8  
21 44271 เด็กชายกิตติภพ บุญสม 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  3 คน