ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทย์คิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายพีรพงศ์ มั่นหมาย
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42171 นายศุภณัฏฐ์ พีรเดชธัชนนท์ 4/10  
2 41993 นายณัฐพล เครือเนียม 4/9  
3 40577 นางสาวดุจทิพย์ อำไพ 5/2  
4 40824 นายธีรภัทธ์ อุทัยบุญ 5/2  
5 40485 นางสาวกัญญพัชร นาคสุข 5/2  
6 43129 นางสาวสุพิชญา พรหมแก้ว 5/2  
7 40601 นางสาวมานิตา พริ้งเพราะ 5/3  
8 40607 นางสาวอรณี นามวงษ์ 5/3  
9 40571 นางสาวชลธิชา มั่นเขตรวิทย์ 5/4  
10 41050 นางสาวศศิประภา เสริมผล 5/5  
11 40602 นางสาวมุกชมพู หลวงโย 5/5  
12 43153 นางสาวกิติยา ชูดอก 5/5  
13 43154 นางสาวกุลจรี เชยรัมย์ 5/5  
14 43165 นางสาวสุนิสา สดมสุข 5/5  
15 41033 นางสาวนลินลักษณ์ บูรณ์เจริญ 5/8  
16 40991 นางสาวปาลิตา หล่อแหลม 5/8  
17 40964 นางสาวเกษราภรณ์ แป้นแก้ว 5/8  
18 41009 นางสาวอภิญาดา เพชรเลิศ 5/8  
19 43204 นางสาวอนุสรา อยู่ดี 5/9  
20 43205 นางสาวอารีรัตน์ กับทอง 5/9  
21 41001 นางสาวศิตลา จันทวงศ์ 5/9  
22 41066 นางสาวคุณัญญา มีโชค 5/9  
23 43201 นางสาวมณสิชา ยืนยง 5/9  
24 40988 นางสาวเบญจพร เบญจมาศ 5/9  
25 43968 นางสาวจณิสตา อินทรนุช 5/9  
26 43051 นายณัฐฐินันท์ จินดาศรี 6/13  
27 40077 นายธนภัทร บุญเสร็จ 6/9  
28 40095 นายวัชรากร ก่ำรัมย์ 6/9  
29 40058 นายอรรถพร ดีพูน 6/9  
30 40062 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์ 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  22 คน