ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45686 ด.ช.ธีรเดช ม่วงอ่อน 1/5  
2 45742 ด.ช.วรรธนะ พาพูล 1/6  
3 45315 เด็กชายธัชกร ผลพูน 2/12  
4 45414 เด็กชายวีรากร สุขกฤต 2/13  
5 45064 เด็กชายเตชิต เถียรทองศรี 2/6  
6 45087 เด็กชายหฤษฎ์ หนุนชู 2/6  
7 44768 นางสาวธัญมน เยาวลักษณ์ 5/4  
8 42438 นายกันติทัต แสนทวีสุข 5/5  
9 44780 นางสาวยวมนต์ บุญลับ 5/5  
10 42325 นางสาวธัชพรรณ กมลวัฒนานนท์ 5/5  
11 42306 นางสาวกรพินธุ์ ศรีสมบัติ 5/5  
12 42414 นางสาวปิยะฉัตร สายแก้ว 5/5  
13 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 6/12  
14 42062 นางสาววิภาดา ปรากฏรัตน์ 6/12  
15 42087 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์เกียรติสกุล 6/12  
16 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 6/12  
17 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 6/13  
18 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 6/14  
19 42074 นายอนพัทย์ ธานี 6/15  
20 42117 นางสาวรุจิรา สกุลจันทร์ 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  8 คน