ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Speliing Bees ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวทัศนวดี สืบนุการณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44380 ด.ญ.บัณฑิตา บุญทวี 1/10  
2 44367 ด.ญ.ชณิกานต์ ประเดิมดี 1/10  
3 44386 ด.ญ.พิมพ์พิรา เกษรัตน์ 1/10  
4 44388 ด.ญ.ภาณินี สืบนุการณ์ 1/10  
5 44363 ด.ญ.จันทร์พิมพ์ ศรีปิยะบุตร 1/10  
6 44395 ด.ญ.ลีลาวดี บุญกาญจนารัตน์ 1/10  
7 40912 นายคัมภีร์ เมินดี 5/3  
8 40165 นายณธีป์ ลงกลิกานนท์ 5/8  
9 40903 นางสาวสุพิชชา ใจงาม 5/9  
10 41071 นางสาวณัฐนิชา ชมชื่นดี 5/9  
11 40718 นางสาวชยาภรณ์ หว่างแสง 5/9  
12 40723 นางสาวดุสิตา ยังกลาง 5/9  
13 41002 นางสาวศิรดา แสนเพื่อน 5/9  
14 40694 นางสาวรัชนีวรรณ นาคแสง 5/9  
15 40832 นางสาวพรนภา ชะตารัมย์ 5/9  
16 39778 นางสาวปิญาภรณ์ จิตรณรงค์ 6/10  
17 40192 นางสาวศนีวาร ยังเว้ 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  15 คน