ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม IT DIY ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวไลลา อุดมทวีพร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม iMac
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43783 น.ส.ถิรดา แสวงมี 4/10  
2 43562 นายศรณ์ศาสตร์ ก่อแก้ว 4/14  
3 43717 น.ส.อรพรรณ สินสุพรรณ์ 4/3  
4 43716 น.ส.อมรรัตน์ บุตรลักษณ์ 4/3  
5 43567 น.ส.สุพรรวษา ฟังวัฒนา 4/3  
6 43796 น.ส.พรกนก สุดใจ 4/3  
7 43552 นายภรภัทร ดนเสมอ 4/3  
8 43548 นายปริญญา อุตทา 4/3  
9 43675 น.ส.กัญญาทัต เหลาฉลาด 4/7  
10 45464 น.ส.ปัทมาพร กุลรัตน์ 4/7  
11 42716 นางสาวธนัญญา คำสัตย์ 5/12  
12 42804 นางสาวชฎาภรณ์ ช่อมะลิ 5/12  
13 42814 นางสาวเนตรนภา ฉัตรทอง 5/13  
14 42822 นางสาวพรรษกาญจน์ คำทวี 5/13  
15 42791 นายอัศวเทพ สุดใจ 5/15  
16 42829 นายวัฒนศิลป์ สิมมา 5/15  
17 42858 นายธราเทพ ขอพรกลาง 5/15  
18 42566 นายนรินทร์ มาวาย 5/15  
19 42734 นายวรวิชญ์ วิเศษไธสง 5/15  
20 42516 นายพีรทัต ชูเชิด 5/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  11 คน