ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เปิดโลกมังกร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอุมาพร สารพัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42577 นายภาสฐากร ทิพยเทอดธนา 5/14  
2 42686 นางสาวสิริรัตน์ ศิริโสม 5/14  
3 44854 นางสาวอารีรัตน์ เชยรัมย์ 5/14  
4 42658 นางสาวศิโรรัตน์ หาวงค์ 5/15  
5 44711 นายพงศกร สายยศ 6/14  
6 44735 นางสาวเอยาวดี จุลเสริม 6/15  
7 42111 นางสาวฟองบุญ ครบอยู่ 6/15  
8 44729 นางสาวเพ็ญนภา สร้อยจิต 6/15  
9 44733 นางสาวศิริพร กระแสโสม 6/15  
10 44748 นางสาวดารารัตน์ สายยศ 6/15  
11 43103 นางสาวสุนันทา จารัตน์ 6/15  
12 44727 นายนวพล ดีสม 6/15  
13 44728 นางสาวพัณณ์ชิตา บุญปก 6/15  
14 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 6/15  
15 41996 นางสาวแตงอ่อน ทองสุข 6/15  
16 42030 นางสาวกนกลักษณ์ พรหมสุวรรณ์ 6/15  
17 42003 นางสาวธีร์จุฑา ผ่องศรี 6/9  
18 41978 นายอัชฌา ศรีงาม 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  13 คน