ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับภาษาญี่ปุ่น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเพชรลัดดา บริบูรณ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43975 ด.ญ.ขวัญทิชา ธนาหิรัญบุตร 1/1  
2 44399 ด.ญ.ศตพร ชมภูพาน 1/10  
3 44448 ด.ช.กฤษย์กร สายศรีแก้ว 1/12  
4 44507 ด.ช.ณัฐภัทร ดวงเลิศ 1/13  
5 44033 ด.ช.ปฐมพงศ์ กองศิริกุล 1/2  
6 44117 ด.ญ.ปุญญิศา โศภิษฐพันธ์ 1/4  
7 44103 ด.ญ.จิรนันท์ จันทร์กาบ 1/4  
8 44097 ด.ช.ไกลกังวล กงแก้ว 1/4  
9 44121 ด.ญ.พิมพ์ชนก สุทธิโยธา 1/4  
10 44096 ด.ญ.กัญญาภัค ลับโกษา 1/4  
11 44133 ด.ช.กฤตานนท์ ไกรสูงเนิน 1/5  
12 44206 ด.ญ.พิมพ์มาดา เรืองฤทธิ์ 1/6  
13 44258 ด.ญ.รริศรา คฤหสาร 1/7  
14 44264 ด.ญ.ศศิกานต์ สมานรัตน์ 1/7  
15 44299 ด.ญ.วีร์สุดา หมายมี 1/8  
16 44310 ด.ญ.อัมรา อุ้มพิมาย 1/8  
17 44319 ด.ญ.ณัทภัทร คำนุ 1/9  
18 44353 ด.ญ.สุทธิดา สุภิษะ 1/9  
19 44332 ด.ช.นันทิพัฒน์ บุญปรีชา 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  13 คน