ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจงเจตน์ ปิตาทะสังข์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41641 นายจิรัฏฐ์ เงางาม 4/4  
2 39742 นายศักรินทร์ เห็นสุข 6/2  
3 39613 นายวริทธิ์นันท์ สุขบรรเทิง 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  0 คน