ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ครูกวิตา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกวิตา อินธิสาร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม3
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45887 ด.ญ.ปุญช์กนก ชูชื่นบุญ 1/10  
2 45718 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ปรัชญาวุฒิ 1/6  
3 44933 เด็กชายศักดิ์รพี ศรีแก้ว 2/2  
4 44927 เด็กชายพุฒิพัฒน์ สุขนิตย์กิติกุล 2/2  
5 44916 เด็กชายธาดา สุภาวหา 2/2  
6 44917 เด็กชายธาม อะทอยรัมย์ 2/2  
7 44936 เด็กชายสรณ์เชษฐ์ วรกิตสิทธิสาธร 2/2  
8 44934 เด็กชายศุภณัฐ พิศวงค์ 2/2  
9 44912 เด็กชายธนธรณ์ เจาะดี 2/2  
10 44937 เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศิริ 2/2  
11 44914 เด็กชายธนภัทร สุบินดี 2/2  
12 44932 เด็กชายรพีพงศ์ ทำมารุ่งเรือง 2/2  
13 44907 เด็กชายชยพัทธ์ โปร่งจิต 2/2  
14 45072 เด็กชายปัณณธร จรุงจิตตานุสนธิ์ 2/6  
15 45099 เด็กชายจิรโชติ เพิ่มดี 2/7  
16 45097 เด็กชายคุณานนต์ เจนทั่ว 2/7  
17 44004 เด็กชายสิรภพ สุวรรณสม 3/1  
18 43993 เด็กชายธนวัฒน์ สมบัติกำไร 3/1  
19 43989 เด็กชายทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล 3/1  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  1 คน