ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เขียนเว็บ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปานชนก ขันอ่อน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องประชุม คอม3
จำนวนที่เปิดรับ : 37
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41958 นายพีระวิชญ์ พันธ์ใหญ่ 6/11  
2 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 6/12  
3 42061 นางสาวรพีพรรณ หวังสุดดี 6/12  
4 44675 นางสาวณัฐธิชา ศุภนาม 6/12  
5 44679 นางสาวบุษราคัม ติมุลา 6/12  
6 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 6/13  
7 41959 นายภัทรวรรธ ม่วงอ่อน 6/13  
8 41841 นายณัชพล จำปาทอง 6/13  
9 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 6/14  
10 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 6/14  
11 41954 นายพัฒนสุข หวังผล 6/14  
12 41946 นายธีระพงศ์ จิตมงค์ 6/15  
13 41961 นายมงคล นันประโคน 6/15  
14 41721 นายสุริยะ แถบทอง 6/4  
15 41845 นางสาวธนพรรณ วรรณศิริ 6/6  
16 44622 นางสาวแพรพลอย จันมณี 6/6  
17 41879 นางสาวกัญญารัตน์ สุบินยัง 6/6  
18 44625 นางสาวไอลดา สังข์จันทร์ 6/6  
19 41698 นายนภดล กองทุน 6/7  
20 41805 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร 6/7  
21 41838 นางสาวฐิติพร อินทร์งาม 6/7  
22 44631 นายพฤฒิพงษ์ อภิวัชรารัตน์ 6/7  
23 41988 นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรักษา 6/7  
24 41830 นางสาวกัญญารัตน์ อุ้มบุญ 6/7  
25 41831 นางสาวกุลจิรา อนุไวยา 6/7  
26 41784 นายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 6/7  
27 41875 นางสาวสุชาดา ยิ่งได้ชม 6/7  
28 42016 นางสาวรติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ 6/7  
29 41930 นางสาวกรกนก เหิมหาญ 6/7  
30 44639 นางสาวณฐิตา ดาศรี 6/8  
31 41956 นางสาวพีรญา เฉิน 6/8  
32 41823 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ 6/8  
33 44638 นายชนะชนน์ นาโสก 6/8  
34 41893 นางสาวดวงกมล พิมพ์บุตร 6/8  
35 41953 นางสาวพัชริดา สุขศรี 6/8  
36 41750 นายปกป้อง สุภิมารส 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  18 คน
เพศหญิง =  18 คน