ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักคิดนักอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 41
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43036 นางสาวฐาณิทาร์ พร้อมจิต 6/11  
2 39959 นางสาวกรรฑิมา มิถุนดี 6/11  
3 43040 นางสาวชนิสรา ปาวะรี 6/11  
4 39967 นายชยพล ผิวอ้วน 6/11  
5 40028 นางสาวธัญญลักษณ์ วราคำ 6/11  
6 40188 นางสาววรรษชล หมายเจริญ 6/11  
7 40119 นางสาวจิรดา แก้วอำไพ 6/11  
8 43038 นางสาวสุกัญญา พึ่งล้อม 6/11  
9 39948 นางสาวสลิลทิพย์ กาญจนพาที 6/11  
10 39902 นางสาวสุพรรษา สุมินทนะ 6/11  
11 43046 นางสาวภาณุมาศ สมานโสร์ 6/12  
12 43049 นางสาวอินทิรา เผดิมดี 6/12  
13 40252 นางสาวศศิประภา เฟื่องฟู 6/12  
14 40209 นางสาวอัจฉรี กงจักร 6/12  
15 39772 นางสาวธิดารัตน์ บุตรงาม 6/3  
16 39855 นางสาวอมลวรรณ ก่อแก้ว 6/3  
17 40059 นางสาวอาริยา อุ่นใจดี 6/3  
18 39835 นายรัฐศาสตร์ วานิชย์ 6/3  
19 39803 นางสาวอาริสา กงแก้ว 6/3  
20 39735 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์ 6/3  
21 39748 นางสาวสมฤดี บุตรงาม 6/4  
22 39777 นายปัณณธร ข้องนอก 6/4  
23 40031 นางสาวเบญจมาภรณ์ เมฆกัลจาย 6/4  
24 39700 นางสาวกรณิศ บุญสูง 6/4  
25 39759 นางสาวจุฑามาศ คิดกล้า 6/4  
26 39838 นางสาววทณีย์ วงค์สกุล 6/4  
27 39782 นายรชต ศรีอุฬารวัฒน์ 6/4  
28 39730 นางสาวพรหทัยชนก จัน 6/4  
29 42961 นายรติพงศ์ พรหมทา 6/7  
30 42975 นางสาวอรปรียา ผ่องใส 6/7  
31 42978 นางสาวฤทัยรัตน์ กุลรัตน์ 6/7  
32 42956 นางสาวอัจฉรียา จันดาเพ็ง 6/7  
33 42986 นายอัมรินทร์ ดีแก่ 6/7  
34 42952 นางสาวชญานิศ ใจซื่อ 6/7  
35 42996 นางสาวจิรนันท์ พวงจำปา 6/7  
36 42953 นางสาวณัฎจริยา สืบเสาะ 6/7  
37 42984 นางสาวฟ้ารุ่ง ขบวนกล้า 6/7  
38 42989 นางสาวสุวรรณา ศิลวงศ์ 6/7  
39 42957 นางสาวจิราวรรณ ผดุงศรี 6/7  
40 43005 นางสาวศิริษา ยิ่งดี 6/8  
41 43006 นางสาวศุภศิริ สมใจชนะ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  35 คน