ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วัฒนธรรมฝรั่งเศล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวพัชรีย์ พรหมอักษร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42118 นายวรวุฒิ หามฤทธิ์ 4/8  
2 41127 นางสาวณัฐชยา สุกัน 5/15  
3 41141 นางสาวนลินี บุญมาก 5/16  
4 41404 นางสาวศิริขวัญ ไชยรักษ์ถาวร 5/5  
5 43167 นางสาวอารยา หงษ์แก้ว 5/5  
6 40974 นางสาวณัฏฐวิศา ทองคำ 5/9  
7 43199 นางสาวฐิชากร คูณวัฒนาพงษ์ 5/9  
8 41043 นางสาวมณีอินทร์ เข็มเกาะ 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  7 คน