ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นายช่างชวนเชื่อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายจารุวัฒน์ ภูยะนา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45946 ด.ช.เสฎฐวุฒิ โสรัสสะ 1/11  
2 45912 ด.ญ.กัญฐิกา ตุลาจันทร์ 1/11  
3 45913 ด.ช.กิตติกวิน หอมจันทร์ 1/11  
4 45948 ด.ช.เอกภพ ดีมั่น 1/11  
5 44382 เด็กชายปรเมษฐ แก่นช้าง 3/10  
6 44365 เด็กชายจิราพัชร วงษ์ทองสมัน 3/10  
7 44393 เด็กชายยุทธเรวัฒน์ พรหมชาติ 3/10  
8 44329 เด็กชายนภัสรพี คำศรี 3/10  
9 44385 เด็กชายพัชร บุญมา 3/10  
10 44374 เด็กชายถิรวัฒน์ เหมาะดี 3/11  
11 44528 เด็กชายภูริช แมนเมือง 3/14  
12 44558 เด็กชายพงศ์ภัค ศิรพัชรางกูร 3/14  
13 44575 เด็กชายวุฒิชัย ถาเหง้า 3/14  
14 44527 เด็กชายภิมเดช สะอาดเอี่ยม 3/14  
15 44105 เด็กชายชนทัช ศรีกระจ่าง 3/4  
16 44128 เด็กชายวรินทร เกียรติเจริญศิริ 3/4  
17 44127 เด็กชายวริทธิ์ แสงโสมวงศ์ 3/4  
18 44106 เด็กชายณนท์ธกรส์ ขาวดี 3/4  
19 44110 เด็กชายตฤณ ตั้งสกุลวิโรจน์ 3/4  
20 44336 เด็กชายปกป้อง มิฆเนตร 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  19 คน
เพศหญิง =  1 คน