ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43191 นางสาวอลิศรา ทับสนิท 5/7  
2 43186 นางสาวปทิตา สมานสุข 5/7  
3 43188 นางสาวพรกิตติ์ เลิศวิจิตรอนันต์ 5/7  
4 39906 นางสาวอาทิตยา จิตธรรม 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  4 คน