ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานถัก 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวรัชนีกร เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : หน้าห้องการเงิน
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44386 เด็กหญิงพิมพ์พิรา เกษรัตน์ 3/11  
2 45415 เด็กหญิงกัญญาวรรณ แซ่ลิ้ม 3/12  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  2 คน