ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นานาสาระ ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเทพธีด์ สายหล้า
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40195 นายสหรัฐ สันติภพ 5/13  
2 40932 นายประวีณ เสี่ยงตรง 5/13  
3 40556 นายสิทธิกานต์ ยิ่งแสวงดี 5/13  
4 41159 นางสาวอารียา ภูมิประโคน 5/14  
5 40692 นายภูมิสิงห์ สนใจ 5/14  
6 43264 นางสาวบุญญปัญญ์ ใจใหญ่ 5/14  
7 43261 นางสาวชลลดา ภาษาสุข 5/14  
8 43260 นางสาวธนัญญา โทนุบล 5/14  
9 43291 นางสาวเกศสุดา สุขสาม 5/16  
10 41157 นางสาวอนัญญา เหลือถนอม 5/16  
11 43301 นางสาวศศิประภา ศรีสุข 5/16  
12 43289 นางสาวกัลยาณี ฉุนกล้า 5/16  
13 41139 นางสาวนงลักษณ์ ชื่นใจ 5/16  
14 40889 นายพีรพัฒน์ จรจรัญ 5/16  
15 40864 นายจักรพงษ์ กรมภักดิ์ 5/16  
16 41145 นายพุฒิธร งามศรี 5/16  
17 40942 นายรติ ศรีเบ็ญจรัตน์ 5/16  
18 43299 นายปริญญา บุญทัย 5/16  
19 40820 นายธณดล ปัญญาเอก 5/4  
20 40783 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์ 5/6  
21 40630 นายนรเศรษฐ์ โพธิสาร 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  9 คน