ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม งานคหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรัตนพรรณ สุขสวัสดิ์ นางสาวชมทิพา กะภูทิน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม1
จำนวนที่เปิดรับ : 22
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45911 ด.ช.กฤษฎิ์ ถูกโฉลกดี 1/11  
2 45909 ด.ญ.กมลชนก จันทร์หอม 1/11  
3 45968 ด.ช.ธนกร แซ่โล้ว 1/12  
4 45988 ด.ญ.อรพัชร มีศิริ 1/12  
5 45966 ด.ช.เตชิต ศรีเลิศ 1/12  
6 45973 ด.ช.นราธิป สินสายออ 1/12  
7 45970 ด.ช.ธนตะวัน อินทร์แป้น 1/12  
8 45981 ด.ช.ภูคาเชน สุวรรณธาดา 1/12  
9 45965 ด.ญ.ดากานดา ลัดดางาม 1/12  
10 45955 ด.ช.ชวิลพงศ์ พูลประสงค์ 1/12  
11 45959 ด.ญ.ณัฐชริณ สุภิมารส 1/12  
12 45960 ด.ช.ณัฐฎ์ธนนท์ นามเสถียร 1/12  
13 45982 ด.ช.วชิรวิชญ์ เนตรตระกูลชัย 1/12  
14 45979 ด.ช.ภัทรดนัย สระแก้ว 1/12  
15 45995 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ ขุมดินพิทักษ์ 1/13  
16 45992 ด.ญ.กัณฐิกา ทรงศรี 1/13  
17 46025 ด.ช.ศุภากร สายวงศ์ 1/13  
18 46038 ด.ช.จิรพัส เตียงทอง 1/14  
19 46054 ด.ญ.แพรวรรณ เลิงสูงเนิน 1/14  
20 46047 ด.ญ.ธิดารัตน์ ขวัญกลาง 1/14  
21 45679 ด.ญ.ณัฐวรรณ สุขดี 1/5  
22 45796 ด.ญ.จิรัสยา เงางาม 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  10 คน