ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักดาราศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุพจน์ ประดับศรี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42945 นางสาวสุพิชญา ธนสมุทร 5/1  
2 43221 นางสาววีณา ประจันทร์ 5/10  
3 43216 นางสาวพัชริดา คงดวงดี 5/10  
4 43206 นายกานท์ปกรณ์ ใจกล้า 5/10  
5 40789 นายประธาน ตะลาโส 5/11  
6 40976 นางสาวณิชกานต์ ศิริสำราญ 5/12  
7 40583 นางสาวนภัสวรรณ เสาเกลียว 5/2  
8 40544 นางสาวปิณฑิรา โปรยกลาง 5/2  
9 43128 นางสาวธิดารัตน์ สุขศรี 5/2  
10 40643 นางสาวภูริชญา มหายศ 5/2  
11 40617 นางสาวฉัตรสุดา ยอดมี 5/2  
12 40758 นางสาวอรปรียา แสนเพื่อน 5/3  
13 40746 นางสาวศิรินภา นามงาม 5/4  
14 40744 นางสาววริษฐา น้อยมิ่ง 5/5  
15 40911 นายกิตติทัต จันทขัมมา 5/6  
16 40526 นางสาวกัลยรัตน์ ทองสุก 5/6  
17 40913 นางสาวจารุวรรณ สุพรรณดี 5/6  
18 43170 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม 5/6  
19 43169 นางสาวกรรณภิรมย์ สมพินิจ 5/6  
20 40767 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง 5/6  
21 41006 นางสาวสรินยา เรียงรัมย์ 5/6  
22 40785 นายธีรศักดิ์ พงษ์วิเศษ 5/6  
23 43174 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน 5/6  
24 43175 นายนัปตรี พึ่งสีเกล้า 5/6  
25 40693 นางสาวมุทิตา เดชสันเทียะ 5/6  
26 40856 นางสาวอินทิมา สุภิษะ 5/6  
27 40897 นายศุภกร สำเร็จดี 5/6  
28 43172 นางสาวกิตติยาภรณ์ อนุเคราะห์ 5/6  
29 43179 นางสาวพุธิตา ศาลางาม 5/6  
30 43177 นางสาวเบญจมาภรณ์ พลณรงค์ 5/6  
31 40787 นางสาวนลินรัตน์ แสวงสุข 5/7  
32 40796 นายภูธเรศ สุดทิศ 5/7  
33 41383 นายพงศธร ทองคำ 5/7  
34 40857 นางสาวอินทิรา สุภิษะ 5/7  
35 43190 นางสาวอนิลธิดา บุญมาคาร 5/7  
36 43184 นางสาวเจนจิรา เจนไธสง 5/7  
37 40774 นางสาวณัฐธยาน์ จันทะพันธ์ 5/7  
38 40797 นางสาวมุทิตา เกิมรัมย์ 5/7  
39 40762 นางสาวเกษศรินทร์ สมัครสมาน 5/8  
40 42979 นางสาวบุษยมาศ บุญมา 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  31 คน