ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกษตร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายครรชิต คงสำราญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องสื่อ เกษตร อาคาร2
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45127 เด็กหญิงสิรภัทร รอดทอง 2/6  
2 45129 เด็กหญิงสุนัญญา สารภี 2/7  
3 45132 เด็กชายเอกศักดิ์ ยืนยาว 2/7  
4 45102 เด็กชายชญานิน บุตรศรี 2/7  
5 44436 เด็กหญิงรณัญชยา พื้นนวล 3/11  
6 44429 เด็กหญิงพรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ 3/11  
7 44430 เด็กชายพลวัต สำนักนิตย์ 3/11  
8 44083 เด็กหญิงวิภาวดี เปรียบดีสุด 3/3  
9 44066 เด็กหญิงแตงสา สำนักนิตย์ 3/3  
10 44210 เด็กหญิงรชตวรรณ พลวัน 3/6  
11 44230 เด็กชายชัชวาล เปล่งปลั่งศรี 3/7  
12 44267 เด็กชายอรรณพ ผลเจริญ 3/7  
13 44240 เด็กชายธีรโชติ ใจดี 3/7  
14 44260 เด็กชายไรวินทร์ ระวังชื่อ 3/7  
15 44249 เด็กชายพงษ์นรินทร์ เมฆกัลจาย 3/7  
16 44324 เด็กหญิงธัญจิรา ทิ้งสุข 3/8  
17 44280 เด็กหญิงทัศนีย์ จีนเท่ห์ 3/8  
18 44295 เด็กหญิงวาสิตา หาญศึกษา 3/8  
19 44273 เด็กชายเจริญ ดวงดี 3/8  
20 44289 เด็กหญิงปารมี เกลียวทอง 3/8  
21 44286 เด็กหญิงนันทิยา สิทธิสังข์ 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  12 คน