ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักโภชนาการ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45489 น.ส.ปิยฉัตร คงกล้า 4/11  
2 45481 น.ส.ณัฐทิชา ใจเอื้อ 4/11  
3 45411 น.ส.รมิตา ตีรวัฒนประภา 4/12  
4 45500 น.ส.สุกัญญา หอมขจร 4/12  
5 43856 น.ส.ศศิธร ชูจิตต์ 4/12  
6 45501 น.ส.อรไพลิน ทองเอี่ยม 4/12  
7 45443 น.ส.สุดปลายฝัน บุญมาก 4/5  
8 45445 น.ส.อุมาพร นะรุนรัมย์ 4/5  
9 42721 นายนันทพล แจ้งสนาม 5/12  
10 42838 นางสาวอนันธิตา บุญเลิศ 5/12  
11 42702 นางสาวชนนิกานต์ เสนาะเสียง 5/12  
12 44835 นางสาวเสาวนีย์ แสงแก้ว 5/12  
13 42728 นางสาวภัทราพร มันธุภา 5/12  
14 44830 นางสาวกัญญารัตน์ ทองเลิศ 5/12  
15 44831 นางสาวปนัดดา สายคำยศ 5/12  
16 42602 นางสาวณัฐรินทร์ เรืองวงศ์วุฒิ 5/13  
17 44836 นายเกียรติศักดิ์ พวงจำปา 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  15 คน