ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักสื่อสาร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอนงค์นาฎ จันทา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40664 นายจักรินทร์ บุญเลิศ 5/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  0 คน