ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคณิตศาตร์ ม.ปลาย 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพัสณีย์ บุญยง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43161 นางสาววารีรัตน์ เงาทอง 5/5  
2 43158 นายธีรภัทร์ เปล่งปลั่งศรี 5/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  1 คน