ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประดิษฐ์สร้างสรรค์งานเกษตร ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสัมฤทธิ์ เสาทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม2
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43523 น.ส.อาทิตยา เขียวงาม 4/7  
2 45473 น.ส.นริสรา การะเกด 4/9  
3 43487 น.ส.ณัฐชา คงครบ 4/9  
4 45476 น.ส.มณีนิล บุญตาม 4/9  
5 45472 น.ส.ฐณิชา ปัญญาเหลือ 4/9  
6 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 6/11  
7 41962 นายเมฆา สุนทรารักษ์ 6/12  
8 41960 นายภูวมัย ดาศรี 6/12  
9 41955 นายพิพากษ์ บุญปก 6/12  
10 44678 นายทวีทรัพย์ สมานทอง 6/12  
11 42041 นายเจตนิพัทธ์ เชื่อดี 6/12  
12 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 6/12  
13 42038 นายคุณากร ศรีสวย 6/12  
14 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 6/12  
15 41983 นายกิต์ติลักษณ์ หลำแหละ 6/12  
16 42147 นายทิวากร ทัศนะ 6/13  
17 41840 นายณภัทร มะลิงาม 6/13  
18 42104 นางสาวปพิชญา คำทอง 6/15  
19 41973 นางสาวหนึ่งฤทัย วรรณศิริ 6/15  
20 41909 นายลัทธพล สายเสมา 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  7 คน