ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ERROR ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางชริตา ภาวสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40648 นางสาววลัยลักษณ์ รักสกุล 5/4  
2 40624 นางสาวณัฐฐินันท์ บุญชู 5/4  
3 42988 นางสาวพัชรา บุญโสดากร 6/7  
4 42976 นางสาวสิริญา โสภิณ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  4 คน