ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ช่างอุตสาหกรรม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสิทธิพล นามสว่าง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : อุตสาหกรรม1
จำนวนที่เปิดรับ : 31
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46068 ด.ช.อภิสร ทองเกลี้ยง 1/14  
2 45312(เดิม /  
3 45312 ด.ช.พัฒน์กร คงสุขดี 1/14  
4 45731 ด.ช.ปุณณวิช ประทุมปี 1/6  
5 45832 ด.ช.ชยณัฐ ตุ้มทอง 1/9  
6 45366 เด็กชายสมมนตร์ สายกระสุน 2/13  
7 45363 เด็กชายเลอเกียรติ นับวันดี 2/13  
8 45355 เด็กชายพิมพ์สรรค์ รัฐสมุทร 2/13  
9 45361 เด็กชายราชวัตร บูรณ์เจริญ 2/13  
10 45395 เด็กชายพุฒิพงศ์ ยาวยืน 2/14  
11 45163 เด็กชายวัชรพงษ์ เพลินสุข 2/8  
12 45141 เด็กชายชิษณุพงษ์ ชนะสุข 2/8  
13 45176 เด็กชายจิรพัฒน์ วาปีเก่า 2/9  
14 45182 เด็กชายธนานันท์ พรหมศรี 2/9  
15 45192 เด็กชายปัญญพัฒ ชุบสุวรรณ 2/9  
16 45420 เด็กหญิงศิริพร พันธ์ศรี 2/9  
17 45167 เด็กชายสรวิศ จันทพันธ์ 2/9  
18 44025 เด็กชายตฤณ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 3/2  
19 44285 เด็กชายนนทพัทธ์ จาธุนิน 3/8  
20 44307 เด็กชายอภิสิทธิ์ ล่อดงบัง 3/8  
21 44275 เด็กชายชนินทร์ เกิดพุ่ม 3/8  
22 44248 เด็กชายเป็นต่อ เชื้อลี 3/8  
23 44254 เด็กชายภูคิณ จันธิมา 3/8  
24 44265 เด็กชายศุกล งามอัศวเดชากุล 3/8  
25 44352 เด็กชายสิทธิพงษ์ เพลินสุข 3/9  
26 44347 เด็กชายรุ่งทวี มะโนชาติ 3/9  
27 44278 เด็กชายณัฐวุฒิ มากแสน 3/9  
28 44292 เด็กชายวรเมธ ครึ่งมี 3/9  
29 44281 เด็กชายเทิดศักดิ์ ฉิมงาม 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  27 คน
เพศหญิง =  2 คน