ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คุ้มครองผู้บริโภค ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสมร แสงชำนิ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : ห้องทูบีนัมเบอร์วัน
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41937 นายชนะชล จารัตน์ 6/10  
2 42091 นายชินวัฒน์ กายดี 6/11  
3 44668 นายประทีป พรมมี 6/11  
4 44681 นายวิฑูลย์ ทองแต้ม 6/12  
5 44682 นางสาวอรทัย ศรีชะฎา 6/12  
6 41147 นายราเชนทร์ อวยเจริญ 6/16  
7 42156 นายนิพนธ์ ปกจ้าย 6/16  
8 44740 นายนพพร แต้มสุด 6/16  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  1 คน