ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคมีสร้างสรรค์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวกษมา ลาดสะอาด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 26
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39931 นางสาวพฤกษา ครึ่งมี 6/10  
2 39876 นางสาวปริชญา ศิริดำ 6/10  
3 41502 นางสาวสิรินภา คงชัย 6/10  
4 43015 นางสาวกชพร ดอนเมืองพล 6/10  
5 39644 นางสาวรติมา วรรณูปถัมภ์ 6/10  
6 39836 นางสาวฤดีมาศ วิมุตกุล 6/5  
7 39945 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์ 6/5  
8 43019 นางสาวจิรัชยา สายศรีแก้ว 6/6  
9 39934 นายภัทรกร อุณเวทย์วานิช 6/6  
10 39935 นายภัทรพงษ์ มณฑาทอง 6/6  
11 40126 นายธนบดี ทองโท 6/6  
12 39877 นายปวริศ ชัยยุทธภูมิ 6/6  
13 42981 นายถิรณัฐ นิลแก้ว 6/7  
14 42971 นางสาวปิยธิดา สังโสมา 6/7  
15 42968 นางสาวสัตตกมล บรรลือทรัพย์ 6/7  
16 42987 นางสาวดวงดาว แก้วผสม 6/7  
17 42951 นางสาวรุ่งตะวัน ศรีงาม 6/7  
18 42967 นางสาวบุญฑริกา เกตขจร 6/7  
19 42964 นายธีรศาสตร์ ร่วมจิตร 6/7  
20 42992 นายวรายุทธ หาสุข 6/7  
21 42955 นายนันทวุฒิ งามเกิด 6/7  
22 42966 นายพิชญุตม์ หิรัญรัตนธรรม 6/7  
23 42977 นายศุภชัย จันทร์ดา 6/7  
24 43121 นายสิทธินันท์ ทองย้อย 6/7  
25 42995 นายวสันต์ สำรวมจิตร์ 6/7  
26 42991 นายสุเมธ เกษรแก้ว 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  13 คน