ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม A-MATH 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายนฤพนธ์ สายเสมา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 24
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41936 นายชนะ ครอบแก้ว 4/10  
2 43213 นายบุรินทร์ พงาตุนัดถ์ 5/10  
3 43217 นายพีรพัฒน์ นนทมาตร์ 5/10  
4 43209 นายชาญณรงค์ เรืองรอบ 5/10  
5 43223 นายสิปกร โฉมใส 5/10  
6 43224 นางสาวจิราภา ทองนำ 5/11  
7 40592 นางสาวผกามาศ สายแก้ว 5/3  
8 43135 นางสาวณัฐฐินันท์ แววแก้ว 5/3  
9 43140 นางสาวอัลิปรียา บุญจิราพิพัฒน์ 5/3  
10 43137 นางสาวมีนา อุ่นใจดี 5/3  
11 43964 แก้วมงกร สราสำรวย 5/4  
12 43168 นางสาวกนกวรรณ ชอบบัว 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  7 คน