ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตศาสตร์ 4 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายชเรนทร์ จิตติพุทธางกูร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40800 นายวรากร พวงขจร 5/11  
2 40867 นายจิโรจน์ หงษ์ทอง 5/11  
3 43288 นางสาวอัญชิสา โสภา 5/15  
4 43286 นางสาวสุชานาถ อิสระภาพ 5/15  
5 43966 นางสาวณัฐฐินันท์ ชาวสวน 5/15  
6 43275 นายณัฐพล บุตรลักษณ์ 5/15  
7 41082 นายนิธิศ เลิศงาม 5/15  
8 43141 นายกิตติศักดิ์ ชูวา 5/4  
9 43149 นายอินทัช อินโพนทัน 5/4  
10 40585 นายนราวิชญ์ บุญมาโนน 5/4  
11 40959 นางสาวอามัสยาห์ ทาเงิน 5/6  
12 43189 นางสาววันทนีย์ ขอนโพธิ์ 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  5 คน