ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ไม้ดอกไม้ประดับ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุนทร คงทน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 215
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45604 ด.ช.ธนากร บูรณ์เจริญ 1/3  
2 45668 ด.ญ.อารียา มอร์ฟู 1/4  
3 45352 เด็กชายปฐมพงษ์ ลัดดาหอม 2/13  
4 45394 เด็กชายพยัต ขาวงาม 2/14  
5 44465 เด็กหญิงปารมิตา อังศุพันธุ์ 3/12  
6 44450 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ช่องงาม 3/12  
7 44557 เด็กหญิงผกามาศ ชุมพลรักษ์ 3/13  
8 44500 เด็กหญิงจิราพร กะการดี 3/13  
9 44525 เด็กหญิงภารดี บูรณ์บุรี 3/13  
10 44540 เด็กหญิงเกสรา แผ่นทอง 3/13  
11 44550 เด็กหญิงณัฐณิชา พวงศรี 3/14  
12 44570 เด็กหญิงเมษา เพ็งชวด 3/14  
13 44564 เด็กหญิงเพชรนิภา เติมงาม 3/14  
14 44561 เด็กหญิงพรรัมภา เจริญผล 3/14  
15 44539 เด็กหญิงเกศินี พอกจันทร์ 3/14  
16 44548 เด็กชายฐิติ คงวารินทร์ 3/14  
17 44551 เด็กชายทัสนันทน์ สาพันธ์ 3/14  
18 44579 เด็กหญิงสิริอร เดชฉิมพลี 3/14  
19 44560 เด็กหญิงพรพิชญ์ชา อินทร์เทพ 3/14  
20 44566 เด็กหญิงภัทรสุดา จิตแสวง 3/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  15 คน