ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โครงงานคณิตศาตร์ ม.ปลาย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางศุภวรรณ โสวภาค
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 39587 นางสาวชุดาภรณ์ ศรีบุญญะกุล 6/1  
2 39606 นางสาวพิรญาณ์ ดวงดี 6/1  
3 39653 นางสาวสุพิชญา พึ่งสุข 6/1  
4 39610 นางสาววชิรญาณ์ ศรีมาลา 6/1  
5 41408 นางสาววิมลศิริ ศิริเดช 6/1  
6 39962 นายกิตติศักดิ์ แสงเพ็ง 6/2  
7 39692 นายสหัสพรรษ พรหมสมบัติ 6/2  
8 39637 นายพลพัฒน์ เอี่ยมสี 6/2  
9 39640 นายภาณุวิชญ์ ศรีแก้ว 6/2  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  5 คน