ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สารานุกรมไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุภาวดี ขันคำ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45195 เด็กชายภูชนะ ท่อนทอง 2/10  
2 44946 เด็กหญิงชัญญา ทวีสาร 2/3  
3 44974 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ คงถือมั่น 2/3  
4 45069 เด็กหญิงธัญสินี เงางาม 2/5  
5 45067 เด็กหญิงธนกาญจน์ ผ่องใส 2/6  
6 45122 เด็กชายวิศรุต แสวงมี 2/8  
7 45186 เด็กชายบรรพต วงศ์คล่อง 2/9  
8 45207 เด็กชายสหรัถ แผ่วครบุรี 2/9  
9 45212 เด็กชายอุกฤษ พรรณสน 2/9  
10 45177 เด็กชายจิรภัทร เปรียบยิ่ง 2/9  
11 45189 เด็กชายปณิธาน บุญสุยา 2/9  
12 45188 เด็กชายปฏิภาณ ศัตรูพินาศ 2/9  
13 45184 เด็กชายนรบดี รังทอง 2/9  
14 45183 เด็กชายธฤต แก่นจันทร์ 2/9  
15 45206 เด็กชายสรรพปรีชา บรรลือทรัพย์ 2/9  
16 45175 เด็กชายการุณศิลป์ มานา 2/9  
17 44573 เด็กชายวรวัชร์โรจน์ มุลาลินน์ 3/14  
18 44565 เด็กชายภัทรพล บุญประสิทธิ์ 3/14  
19 44142 เด็กชายชินวัตร ภาสุวรรณ 3/5  
20 44151 เด็กหญิงนิปุณ ถมปัทม์ 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  5 คน