ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี 1 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายแมนพล สุวรรณเสวก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 450
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 /  
2 41829 นายก้องเกียรติ ตระการผล 4/10  
3 41942 นายธนากร เลิศงาม 4/10  
4 41870 นายศักดิ์ธาดา เจริญพร 4/10  
5 41974 นายอนุชา แสนบรรดิษฐ์ 4/10  
6 41868 นายศตวรรษ พรมศรี 4/12  
7 44676 นายณัฐวัฒน์ ลานกิ่ง 4/12  
8 42120 นายศักราช ไพโรจน์สถิตธาดา 4/12  
9 42125 นายสุรโชค หุ้มกระโทก 4/12  
10 41957 นายพีรพงษ์ มีหาญเสมอ 4/12  
11 41926 นายอัสนี สร้อยทอง 4/12  
12 41949 นายปณชัย สาคะนิล 4/13  
13 42220 นายศุภณัฐ ดีสม 4/13  
14 44696 นายวุฒิพงษ์ ดีเลิศ 4/13  
15 42148 นายธนกร ประเสริฐสุข 4/13  
16 41994 นายณัฐวัฒน์ พริ้งเพราะ 4/13  
17 41739 นายถิรวิทย์ สุรชิต 4/14  
18 41704 นายพงศธร ผูกดวง 4/14  
19 41767 นายวีรวุฒ จีนมะโน 4/14  
20 41948 นายบูรพา เจือจันทร์ 4/14  
21 41792 นายธีรภัทร บุตรเทศน์ 4/14  
22 41761 นายภัควัฒน์ บุญเย็น 4/15  
23 41982 นายก่อเกียรติ ฉัตรทอง 4/15  
24 41941 นายธนพล แซ่จึง 4/15  
25 42205 นายนำโชค พิกุลงาม 4/15  
26 42002 นายธนากร พงค์พีระ 4/15  
27 41817 นายสหฤทธิ์ พิมพ์ทอง 4/15  
28 41977 นายอัครพล สุภิมารส 4/15  
29 42162 นายยศพล สุดตลอด 4/16  
30 41622 นายพรเทพ สายสอน 4/4  
31 41656 นายนรภัทร เสาเกลียว 4/4  
32 41743 นายธฤต ทองเปลว 4/4  
33 41797 นายปุณยวัจน์ เสสสุวรรณ 4/4  
34 41672 นายอมร โพธิ์สุวรรณ 4/4  
35 41758 นายพีรพัฒน์ ศรีสุวัฒน์ 4/4  
36 41659 นายปัณณธร สุวรรณฑา 4/4  
37 41791 นายธีรพงศ์ ทราจารวัตร 4/4  
38 41600 นายกนกพล เตียวเจริญกุล 4/4  
39 41771 นายสิทธิพล สุขจิต 4/4  
40 41689 นายดนย์ ประธาน 4/5  
41 41741 นายธนพล ไทยยิ่ง 4/5  
42 41655 นายนพนันต์ พุตดอน 4/5  
43 44608 นายวัชรินทร์ สีดา 4/5  
44 44597 นายชัยภัทร สุนทรวีระ 4/5  
45 41779 นายคณาธิป นิยมไทย 4/5  
46 41723 นายอภิสิทธิ์ ศรีสอาด 4/5  
47 41702 นายปองธรรม สร้อยระย้า 4/5  
48 41644 นายชนาธิป อรไทวรรณ 4/5  
49 41786 นายณัฐนันท์ ทองเปลว 4/6  
50 41649 นายต้นตระกูล จันทร์แดง 4/6  
51 41699 นายนัฐวุฒิ วงษ์เจริญ 4/6  
52 41844 นายธนดล พรหมแก้ว 4/6  
53 41760 นายพีรันธร ดียิ่ง 4/6  
54 41776 นายอานนท์ ประธาน 4/7  
55 42009 นายพัชรพล ฉันท์ทอง 4/7  
56 41729 นายกษมา คำบุญฐิติสกุล 4/7  
57 41836 นายชุติพนธ์ แสงโพธิ์ 4/7  
58 44633 นายศุภกาญจน์ ประชุมฉลาด 4/7  
59 41850 นายบุญญฤทธิ์ ชมบุญ 4/7  
60 41801 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ 4/7  
61 44629 นายนิรมิต เหมาะชาติ 4/7  
62 41794 นายนวพรรษ จันทป 4/7  
63 44628 นายคณิศร หอมขจร 4/7  
64 41579 นายพลกฤษณ์ สุ่มมาตย์ 4/7  
65 41787 นายณัฐภัทร พบบุญ 4/7  
66 44632 นายมานะ ยิ่งรุ่งโรจน์ 4/7  
67 41916 นายศรรัก ท้วมดี 4/8  
68 41799 นายพงศ์พณิช เสาสุด 4/8  
69 41707 นายพิชเญศ บริบูรณ์ 4/8  
70 41798 นายพงศธร ธุรานุช 4/8  
71 41803 นายพีรพัฒน์ สมบัติ 4/8  
72 41861 นายภูวเดช จันทร์เพชร 4/8  
73 41726 นายกรกช มนเพียรจันทร์ 4/8  
74 42019 นายวิภาส ชมอินทร์ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 13 พฤศจิกายน 2560 วันปิดรับสมัคร : 05 มกราคม 2561
 
เพศชาย =  73 คน
เพศหญิง =  1 คน