ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักการอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพิรมย์รัตน์ อาจยิ่ง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : 331
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44359 เด็กชายกฤษฎา แก่นดี 3/11  
2 44288 เด็กหญิงปรัชญ์ปวีร์ ถาวร 3/8  
3 44291 เด็กหญิงรุจิรา รุ่งสว่าง 3/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  2 คน