ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอาทิตยา ดัชถุยาวัตร
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 325
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45894 ด.ญ.มีสุข ตั้งใจดี 1/10  
2 45935 ด.ญ.พิมพิกา อินทยุง 1/11  
3 45964 ด.ญ.ณิชกานต์ สมานกล้า 1/12  
4 45974 ด.ญ.ปวันรัตน์ นวลดี 1/12  
5 46069 เด็กหญิงปาณิศา แสงรัมย์ 2/8  
6 45178 เด็กหญิงชมนาด สายแสง 2/9  
7 45179 เด็กหญิงชลิดา แหวนวงษ์ 2/9  
8 45193 เด็กหญิงพิชญานิน จิตตะโร 2/9  
9 45198 เด็กหญิงรัฐชนกนันท์ นามเพราะ 2/9  
10 45209 เด็กหญิงสุพัตรา กรอบเพ็ชร 2/9  
11 45211 เด็กหญิงอาทิตยา ประเสริฐสม 2/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  11 คน