ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิทยาศาสตร์ 4 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายศิริชัย สายยศ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41975 น.ส.อรปวีร์ ยินดี 4/10  
2 41984 น.ส.จารวี พิกุล 4/10  
3 41863 นายยศพนธ์ กิตติพรเจริญสิน 4/10  
4 44662 น.ส.ไพลิน เย็นแย้ม 4/10  
5 44658 น.ส.กัลยาณี ฉลาดดี 4/10  
6 42123 นายสรายุทธ์ ลาหัวโทน 4/15  
7 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 4/15  
8 41966 นายศรายุทธ ชูธนกร 4/16  
9 44619 น.ส.พรทิพย์ เกษหอม 4/6  
10 41903 น.ส.ภัทรลดา พลพันธ์ 4/6  
11 41900 น.ส.พรนิภา วุฒิยา 4/7  
12 41988 น.ส.ชุติกาญจน์ ธรรมรักษา 4/7  
13 44653 น.ส.รัชนีกรณ์ ปุดเหียง 4/9  
14 44650 น.ส.ทิพยาภรณ์ ดีรอบ 4/9  
15 41691 นายทรงธรรม บุญปัญญา 4/9  
16 41967 น.ส.ศศิกรินทร์ ปิ่นแก้ว 4/9  
17 44654 น.ส.รัตนากร บุญมาก 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  12 คน