ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาไทยครูบุษบา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวบุษบา ชื่นงาม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาไทย
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45998 ด.ญ.ชนากานต์ กังวาฬ 1/13  
2 45625 ด.ช.ศรัณยพงศ์ พลเยี่ยม 1/3  
3 45680 ด.ญ.ดวงดาว หวังวก 1/5  
4 45778 ด.ญ.ลัดดาวัลย์ ชัยยา 1/7  
5 45754 ด.ญ.จิดาภา ดุจจานุทัศน์ 1/7  
6 45856 ด.ญ.ศศิวดี ศรีตัมภวา 1/9  
7 45266 เด็กชายธนกฤต เพิ่มเติมสิน 2/11  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  5 คน