ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เครือข่ายความดีวิถีพอเพียง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 32
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43768 เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ถนอมเมือง 2/11  
2 43796 เด็กหญิงพรกนก สุดใจ 2/11  
3 43793 เด็กชายปริญญา สุปิงคลัด 2/11  
4 43890 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 2/13  
5 43582 เด็กชายจีรวัฒน์ ดมอุ่นดี 2/7  
6 43592 เด็กชายนันธนากร ดัชนีย์ 2/7  
7 43714 เด็กชายหัสวัฒน์ อินทรสด 2/9  
8 43684 เด็กหญิงณัฐกานต์ สุดดี 2/9  
9 43690 เด็กชายธนภัทร นิภารักษ์ 2/9  
10 43679 เด็กชายจิรายุส อยู่เสน 2/9  
11 42779 เด็กหญิงวราพร พลวงงาม 3/10  
12 42749 เด็กหญิงจุฑามาศ ทะกาเนนะ 3/10  
13 42748 เด็กหญิงจิตราพร บุตรดา 3/10  
14 42765 เด็กหญิงปรารถนา สืบเทพ 3/10  
15 42790 เด็กหญิงอรินชยา มุมทอง 3/10  
16 42777 เด็กหญิงรินรสา นิติภูวดล 3/10  
17 42745 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีสมุทร 3/10  
18 42693 เด็กหญิงกมลทิพย์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 3/10  
19 42773 เด็กชายภูริ ชังพูลสวัสดิ์ 3/10  
20 42725 เด็กหญิงพรไพลิน ปะนันทา 3/10  
21 42866 เด็กหญิงนิรมล ใจมั่น 3/11  
22 41602 นายกษิดิศ สลากัน 4/1  
23 42097 นายธนวัฒน์ หวนหอม 4/16  
24 40734 นายประภาส สาแพงน้อย 5/11  
25 40740 นายพีรพงษ์ บรรจุงาม 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  14 คน