ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ASEAN Quiz ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปาลิตา พันบุดดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42170 นายศุภณัฐ บูรณ์เจริญ 4/12  
2 42142 นายญตติพงศ์ จันทร์ประดับ 4/12  
3 44674 นายฉัตรมงคล นาทันรีบ 4/12  
4 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 4/13  
5 42166 นายวิรามร สุนทรกูล 4/13  
6 42139 น.ส.จารุวรรณ นพพิบูลย์ 4/16  
7 40925 นางสาวธนพร ถูกขนาดดี 5/11  
8 43239 นางสาวสุพรรษา นุแรมรัมย์ 5/12  
9 40940 นายพุฒินันท์ ศรีอนุตร 5/12  
10 40998 นายวรเดช อภัยพจน์ 5/12  
11 43234 นายชาคริต สำรวมจิตร์ 5/12  
12 43235 นายณัฐปคัลภ์ เครือมั่น 5/12  
13 43242 นางสาวจิราภรณ์ ธนาบูรณ์ 5/13  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  4 คน