ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ประชา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : อาคาร 84 ปี
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45873 ด.ญ.จิณัฐตา รัจกก 1/10  
2 45883 ด.ญ.นิชาภา บุญนาม 1/10  
3 45740 ด.ช.ภูมภัทร สุรประพจน์ 1/6  
4 45720 ด.ช.ธนพร บุญลือ 1/6  
5 45772 ด.ญ.ปาลิตา สมยาธร 1/7  
6 44982 เด็กหญิงนิชาภา ทับมะเริง 2/4  
7 45124 เด็กหญิงศศิประภา ลายทอง 2/6  
8 45118 เด็กหญิงภัณฑิรา โพธิ์เงิน 2/7  
9 45112 เด็กชายธนาวิชช์ มีปะทัง 2/7  
10 45116 เด็กหญิงปภัสรา ชีพรม 2/7  
11 44515 เด็กหญิงปณิตา หวังสม 3/13  
12 44502 เด็กหญิงชินมาลี อยู่ยอด 3/13  
13 44107 เด็กหญิงณหทัย ดาศรี 3/4  
14 44108 เด็กหญิงณัฐพร หลวงโย 3/4  
15 44121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุทธิโยธา 3/4  
16 43746 น.ส.พลอยไพลิน ลืมพิศ 4/12  
17 43727 น.ส.ชาลิสา อะรมสุข 4/12  
18 42312 นางสาวจุฑาวรรณ ปะกิระตา 5/4  
19 42326 นางสาวนาวิกา เสนาะกลาง 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  3 คน
เพศหญิง =  16 คน