ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 6 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปภาดา เจียมเมืองปัก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41811 นายวชิรวิทย์ ทิพรักษ์ 4/12  
2 44681 นายวิทูลย์ ทองแต้ม 4/12  
3 42080 นายอิทธิกร จันทินมาธร 4/12  
4 42061 น.ส.รพีพรรณ หวังสุดดี 4/12  
5 42134 นายกิตติ ลิ้มวัชรากูล 4/13  
6 44712 น.ส.พรพรรณ จึงธนวัฒน์สกุล 4/14  
7 44715 นายภาสกร ขบวนกล้า 4/14  
8 44719 น.ส.สุดธิดา หอมนวล 4/14  
9 41610 นายชนินทร์ ผลเกิด 4/2  
10 41635 นายอรัณย์ธรรม เกื้อทาน 4/2  
11 41612 นายณัฐวัฒน์ อินทยุง 4/2  
12 41634 นายอธิพร สว่างสิริทิพย์ 4/3  
13 41661 ด.ช.พลวัฒน์ ปุ่นโพธิ์ 4/3  
14 41611 นายชาญวิทย์ ต่างประโคน 4/3  
15 41619 นายปาฏิหาริย์ จันดาวงษ์ 4/4  
16 41631 นายสันติภาพ แซ่ตั้ง 4/5  
17 41617 นายบุญญฤทธิ์ สุขจิตร 4/5  
18 41745 นายธีรภพ ตั้งมั่น 4/7  
19 40741 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร 5/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  4 คน