ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม โอ้เอ้วิหารราย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวเกล็ดแก้ว สายแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 324
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46026 ด.ช.สิรินทร์ เข็มแก้ว 1/13  
2 46027 ด.ช.อนันดา หิรัญอนันต์พงศ์ 1/13  
3 45643 ด.ญ.ณัฏฐจาริน โอธินทรยุทธ 1/4  
4 45640 ด.ญ.ชมพูนุช จุลพันธ์ 1/4  
5 45168 เด็กชายสิริณัฏฐ์ ลามาตย์ 2/7  
6 44118 เด็กหญิงปุณิกา ศีรษะพล 3/4  
7 44253 เด็กหญิงภคพร บุพศิริ 3/7  
8 45508 นายพฤตินันท์ ขุมทอง 4/14  
9 43622 น.ส.กอบทอง ปัญญางาม 4/5  
10 42942 นางสาวอมรรัตน์ จันทะเขต 5/10  
11 44817 นางสาวนันทิกา แผ้วพลสงค์ 5/10  
12 42766 นายปรีชา ดีโต 5/10  
13 42492 นายกฤตภาส อ่อนศรี 5/7  
14 42514 นางสาวพรหมรัตน์ บุพศิริ 5/8  
15 42637 นายสุทธิพงษ์ ประดุจชนม์ 5/8  
16 42610 นายนพกร หนึ่งใจ 5/8  
17 42582 นางสาววรรณพร ก่ำรัมย์ 5/8  
18 41777 นายกัณเอนก เพชรเก่า 6/8  
19 44644 นางสาวภูณิศรา พับขุนทด 6/8  
20 44642 นางสาวนันท์นภัส สุขสมาน 6/8  
21 42110 นางสาวพิมพิษา ซ่อมทอง 6/8  
22 41921 นางสาวสุดารัตน์ ตุ่มนวล 6/8  
23 41887 นางสาวชลยาดา ผลเจริญ 6/8  
24 44640 นางสาวณิชารีย์ ขบวนดี 6/8  
25 41932 นายกิตติมศักดิ์ กาบจันทร์ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  15 คน