ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 21
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44404 ด.ญ.กัญทิพา จรดรัมย์ 1/11  
2 44415 ด.ญ.ณัฐภัสสร ดวงไทย 1/11  
3 44420 ด.ญ.นภัสสรา ปรุงเกียรติ 1/11  
4 44407 ด.ญ.ชไมพร พันธุ์ศิริ 1/11  
5 44122 ด.ญ.พิมพ์ชนก หาญยิ่ง 1/4  
6 44235 ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ เสมอตน 1/7  
7 44226 ด.ช.กิตติพงษ์ รักงาม 1/7  
8 44355 ด.ญ.สุภัคพร สดมสุข 1/9  
9 43568 เด็กหญิงสุภาวดี จบหล้า 2/6  
10 43285 เด็กชายชยพล โกยสวัสดิ์ 2/6  
11 43527 เด็กหญิงกานต์ธิดา ภาคะ 2/6  
12 43531 เด็กหญิงชนากานต์ แสนสุข 2/6  
13 43567 เด็กหญิงสุพรรวษา ฟังวัฒนา 2/6  
14 43566 เด็กหญิงสุนารี วิชุมา 2/6  
15 43545 เด็กหญิงนฤทัย กลางประพันธ์ 2/6  
16 43665 เด็กหญิงอธิตา จิตหาญ 2/8  
17 43623 เด็กหญิงกัญญาณัฐ พรหมบุตร 2/8  
18 42402 เด็กชายนครินทร์ วงพิมล 3/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  14 คน