ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม CROSSWORD ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางลัดดา ม่วงอร่าม นางชริตา ภาวสิทธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43713 นายโสภณวิชญ์ รัตนกำเหนิด 4/14  
2 43625 นายไกรฤกษ์ กรวยทอง 4/14  
3 43476 น.ส.อินทิรา แก่นแก้ว 4/14  
4 45505 น.ส.ณคภัทร คำพันธ์ 4/14  
5 45427 น.ส.กานต์ฐิชา ไกรวงษา 4/3  
6 43581 นายจิรพัฒน์ กลกิจสุวรรณ 4/4  
7 43626 นายจิตติพัฒน์ สุขนิรันดร์ 4/4  
8 42445 นางสาวชนัญชิดา ภาวสิทธิ์ 5/3  
9 44759 นางสาวรตา มหัทธนศักดิ์ 5/3  
10 44755 นางสาวนฤมล อินทร์แป้น 5/3  
11 44760 นายรัชกฤต ธรรมฉัตรบวร 5/3  
12 42403 นายนรภัทร พรมเสาร์ 5/3  
13 42391 นางสาวแก้วตา งามเชย 5/3  
14 42384 นายอภิวัฒน์ เรียบร้อย 5/3  
15 45708 นางสาวบุญยาพร นากาจิมา 5/7  
16 44805 นางสาวสุนิตา ศรีรักษ์ 5/8  
17 44802 นางสาววรรณวิษา นะเรืองรัมย์ 5/8  
18 44590 นางสาวลักษิกา ศาสตร์ภักดี 6/3  
19 41899 นางสาวเบญญาภา สุขบรรเทิง 6/3  
20 44591 นางสาวศิรดา น้ำบุ่น 6/3  
21 41693 นายธนธรณ์ เสาสูง 6/3  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  13 คน