ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วรรณคดีไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวันเพ็ญ ตันทะอธิพาณิช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาไทย
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43853 นายวศพล บุญเสริม 4/14  
2 43855 นายวีรพงษ์ สุวรรณแกม 4/15  
3 42552 นางสาวณภัสวรรณ ศาลางาม 5/10  
4 44847 นางสาวเฌอร์ลิณญ์ เทียนถวาย 5/14  
5 42741 นายเหมรัศมิ์ เย็นใจ 5/14  
6 44853 นางสาวอันลี่ แคสเปอร์เซ่น 5/14  
7 42493 นายกฤตินันท์ ใจมั่น 5/14  
8 42631 นางสาวรวิพร โศกหอม 5/9  
9 44627 นางสาวกรกมล พวงขจร 6/7  
10 44636 นางสาวอินธิรา สมชื่อ 6/7  
11 41912 นางสาววาริศา ธุรานุช 6/7  
12 41900 นางสาวพรนิภา วุฒิยา 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  8 คน