ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษาดินแดน ปี2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : ครูวรวุฒิ แยบดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 350
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 40486 นายกันตวิชญ์ กระแสโสม 5/1  
2 40555 นายสิทธรัชญ์ นามสว่าง 5/1  
3 40519 นายอวิรุทธ์ สุขบท 5/1  
4 40561 นายอมเรศ จันทร์ภิรมย์ 5/1  
5 40540 นายธรรมวิทย์ เจือจันทร์ 5/1  
6 40496 นายธารา อารีย์วัฒนานนท์ 5/1  
7 40498 นายธีรภัทร พิมพาเรือ 5/1  
8 40514 นายสุรณัฐ ผดุงเจริญ 5/1  
9 40557 นายสุเมธ ปานแปลง 5/1  
10 40501 นายปภังกร พลแสน 5/1  
11 40484 นายก้องภพ ลิ้มวัชรากูล 5/1  
12 40499 นายนพวิศิษฏ์ ผลงาม 5/1  
13 40563 นายอานนท์ ยิ่งยงยุทธ 5/1  
14 40507 นายพีรพัฒน์ ศุกรเวทย์ศิริ 5/1  
15 40520 นายอัครพล รุจิราวินิจฉัย 5/1  
16 41036 นายประโยชน์ มุมทอง 5/10  
17 41031 นายนนทวรรธน์ อินทรศรี 5/10  
18 40736 นายพงศ์ปกรณ์ อินทร์นุช 5/10  
19 40749 นายสุกิจ แก้วกาฬ 5/10  
20 40726 นายธนวิทย์ ประเกาทัน 5/10  
21 43222 นายสัญธรัฐ อนุสิทธิวงศ์ 5/10  
22 40839 นายรัฐศาสตร์ พ่อค้า 5/10  
23 43210 นายชินกฤต นาฬิเกร์ 5/10  
24 41100 นายวีรพนธ์ แก้ววิเศษ 5/10  
25 40545 นายพฤกษ์ ตั้งวงศ์เจริญกิจ 5/10  
26 40720 นายชิษณุชา เกตุศิริ 5/10  
27 40600 นายมาตุภูมิ งอกงาม 5/10  
28 40523 นายกฤตติกร ดลเสมอ 5/10  
29 40816 นายณัฐดนัย ม่วงอ่อน 5/10  
30 40838 นายภูรินทร์ อินทร์ตา 5/10  
31 40881 นายปฐพี สมสวย 5/10  
32 41004 นายสถิตคุณ ปีแหล่ 5/10  
33 40662 นายเขมินท์ ฉิมพลี 5/10  
34 41045 นายฤทธิชัย กอปรกิจงาม 5/10  
35 41010 นายอภิสิทธิ์ คงมาก 5/11  
36 43228 นางสาวพลอยชมภู ผลเกิด 5/11  
37 40805 นายศุภธิวัฒน์ ปลื้มใจ 5/11  
38 40710 นายกิตติพันธ์ สุขขัง 5/11  
39 40738 นายพิชาธร จุฬา 5/11  
40 42240 นายกวิน ปานทอง 5/11  
41 40933 นายประเสริฐ ชัยมะณี 5/11  
42 40972 นายชลสิทธิ์ สมสุข 5/11  
43 41041 นายภูรี ปรากฎดี 5/11  
44 43225 นายธนากร ชมอินทร์ 5/11  
45 41056 นายสหรัฐ อยู่ดี 5/11  
46 40874 นายธนภัทร ชื่อมี 5/11  
47 43231 นายเพิ่มทรัพย์ วิจักษณ์สกุล 5/11  
48 40579 นายทีปกร ชาวกงจักร์ 5/11  
49 40890 นายพูนทรัพย์ แสวงศรี 5/11  
50 40900 นายสิรวิชญ์ นวลวัฒนะ 5/11  
51 40835 นายภาคภูมิ นิลอาจ 5/12  
52 43236 นายนิติพงษ์ นามุลทา 5/12  
53 40861 นายกฤษณะ สังข์ขาว 5/12  
54 40995 นายภานุวัฒน์ บูรณ์เจริญ 5/12  
55 40965 นายคชพล หวังสุดดี 5/12  
56 40802 นายวิศรุต จารัตน์ 5/12  
57 41155 นายสุรินทร์ พระเทพวงษา 5/12  
58 40936 นายพนธกร สารจูม 5/12  
59 40681 นายธเนศศักดิ์ สุขดี 5/12  
60 41055 นายสรวิชญ์ ศรกล้า 5/12  
61 40773 นายฐิติภัทร สุยคง 5/12  
62 40869 นายณัชพล ธนภัทรดิลก 5/12  
63 41007 นายสิรวิชญ์ ช่วงชัย 5/12  
64 41094 นายภูมินทร์ กุศลสุวรรณเลิศ 5/12  
65 40801 นายวริทธิ์ ชมโพธิ์สอน 5/12  
66 40921 นายณฐกร หงษ์แก้ว 5/12  
67 40891 นายเพชรชรินทร์ ห้องขวาง 5/12  
68 41089 นายพงศกร แพลอย 5/12  
69 40696 นายวุฒิชัย พุทธิชนม์ 5/12  
70 40684 นายปกรณ์ ดำงาม 5/12  
71 40623 นายณัฐกร บูรณ์เจริญ 5/12  
72 40863 นายคงณัฐ ปราณสุข 5/12  
73 43245 นายณัฐพล ลานกิ่ง 5/13  
74 40771 นายชุติชัย บุตรดีขันธ์ 5/13  
75 41151 นายวริษฐ์ เอี่ยมปทุมศักดิ์ 5/13  
76 40982 นายธนวัฒน์ สิงห์ทอง 5/13  
77 41052 นายศักดิ์สิทธิ์ ชูบัว 5/13  
78 40975 นายณัฐภัทร สามิบัติ 5/13  
79 41086 นายปภังกร ศรีตุลานุกค์ 5/13  
80 41107 นายสิริโรจน์ ศิลชัยทาน 5/13  
81 43250 นายปัฐวี ชีพรม 5/13  
82 40567 นายไขแสง ไกรการ 5/13  
83 43247 นายเบญจพล จริยาวุฒิกุล 5/13  
84 41037 นายพชร ดีพาชู 5/13  
85 40843 นายวัชรนนท์ เกลียวเพียร 5/13  
86 43253 นายอรุณศักดิ์ กำจร 5/13  
87 40603 นายโมนัย สิยาชีพ 5/13  
88 40977 นายเด่นภูมิ มามาก 5/13  
89 40966 นายคมกริช คงมาก 5/13  
90 41017 นายชัยณรงค์ ศิริรจน์ 5/13  
91 41030 นายธีรภัทร์ แต้มทอง 5/13  
92 40984 นายธนัตถ์ หน่อแก้ว 5/13  
93 40878 นายศรัณย์ปชา ชวลิต 5/13  
94 39706 นายจินต์ณพัตร เจียมตระกูล 5/13  
95 40620 นายชนวัตร จันทมงคล 5/14  
96 41059 นายอชิตะ ตะกรุดคง 5/14  
97 40790 นายประสิทธิ์ ยอดศิริ 5/14  
98 40685 นายปริญญา เข็มทอง 5/14  
99 40642 นายภัทรกร วงศ์อุดม 5/14  
100 40663 นายคชา จันทร์เกิด 5/14  
101 41032 นายนพณัฐ ทวีโภค 5/14  
102 43266 นายพันเลิศ ดวงจันทร์ 5/14  
103 40687 นายพงศพล พอกสนิท 5/14  
104 40901 นายสุกฤษฏิ์ พัตภักดิ์ 5/14  
105 40949 นายศุภกิจ เครือศรี 5/14  
106 40807 นายสุรสีห์ สุธรรม 5/14  
107 41103 นายพัสกร ดวงดี 5/15  
108 43272 นางสาวกนกวรรณ ยิ่งมีมา 5/15  
109 40610 นายกฤษณะ คูณกลาง 5/15  
110 41057 นายสิเนรุ เนตรพระ 5/15  
111 41088 นายปุณณเมศวร์ เดชศรีมงคลกุล 5/15  
112 41080 นายธีรวัฒน์ นามเพราะ 5/15  
113 40937 นายพรมปัญญา วิโสรัมย์ 5/15  
114 41091 นายพิพัฒน์ พรพิพัฒน์ 5/15  
115 40969 นายเจษฎา มูลละ 5/15  
116 40606 นายสุธางค์ เอาวิริยะกุล 5/16  
117 41053 นายศิรวุฒิ บุตรลา 5/16  
118 41097 นายวรพล เนื่องโคตะ 5/16  
119 41105 นายสหรัฐ สมในใจ 5/16  
120 43302 นางสาวสุภัทราวดี ลายทอง 5/16  
121 40709 นางสาวกัลยา ภูบาล 5/16  
122 43300 นายวรากร ขุมทอง 5/16  
123 43296 นายเดชาวัต สุภาพรม 5/16  
124 40960 นายอุดมศักดิ์ กุลแก้ว 5/16  
125 41121 นายเจษฎา คณารัตน์ปทุม 5/16  
126 40763 นายเขษมศักดิ์ ยิ่งได้ชม 5/16  
127 40989 นายประพัฒน์พงศ์ ฤทธิขันธ์ 5/16  
128 43303 นายอัฑฒวินท์ ศรีเพชร 5/16  
129 40548 นายพุฒิ สร้อยจิต 5/2  
130 40558 นายอดิศร เจริญศรี 5/2  
131 40488 นายจิรภัทร นาคดี 5/2  
132 40632 นายนันทภูมิ สุดสงวน 5/2  
133 40537 นายณัฐวัตร บุญโสดากร 5/2  
134 40584 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด 5/2  
135 40550 นายรัชพล พุทธรักขิโต 5/2  
136 40524 นายกัญจน์ ศิริตระกูลมั่งคั่ง 5/2  
137 40508 นายพีรภาส สมพริ้ง 5/2  
138 40487 นายจักริน เนินทอง 5/2  
139 40530 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์ 5/2  
140 40588 นายเนตรินทร์ ปิ่นแก้ว 5/2  
141 40542 เด็กชายปัณณธร เทพสุวรรณวร 5/2  
142 40633 นายนิธิศ คุรินทร์ 5/2  
143 40574 นายณัฐชนน จันทขัมมา 5/2  
144 40528 นายขวัญแก้ว มูลศาสตร์ 5/2  
145 40560 นายอภิชัย สมุทรทอง 5/2  
146 40490 นายชนแดน สามาลย์ 5/2  
147 40582 นายธรรศกรณฑ์ ปะทะขีนัง 5/2  
148 40546 นายพสุธรณ์ วันแสน 5/2  
149 40554 นายศุภกิตติ์ มุ่งเจริญพร 5/3  
150 40619 นายชนพล ชูศรี 5/3  
151 40525 นายกันต์ มะลิงาม 5/3  
152 40697 นายศตวรรษ กระแสร์ 5/3  
153 40536 นายณัฐพล คำอินทร์ 5/3  
154 40590 นายปธานิน จันทมงคล 5/3  
155 40651 นายศิวกร พินิจ 5/3  
156 40596 นายพีรวิชญ์ กุลัตถ์นาม 5/3  
157 40748 นายสิทธินนท์ ซุ่นกลาง 5/3  
158 40721 นายเชาวน์รัตน์ ชาวนา 5/3  
159 40587 นายนันทวัฒน์ ปิยวรารักษ์ 5/3  
160 40564 นายกิตติชัย แก้วพันธ์ 5/3  
161 40605 นายศุภากร ทองรัตนสมบัติ 5/3  
162 43134 นายชัยธวัช ศรีอนุตร 5/3  
163 40586 นายนวมินทร์ สารบล 5/3  
164 43965 กิตติภูมิ ภูมิสาคู 5/3  
165 40679 นายไตรวิชญ์ เข็มโคตร 5/4  
166 40553 นายวรายุทธ ภูมิวัฒทราคานนท์ 5/4  
167 40714 นายจักรพรรดิ เอติญัติ 5/4  
168 43142 นางสาวทิพาวดี เกษร 5/4  
169 40576 นายณัฐภัทร ทรงพระ 5/4  
170 40647 นายวโรดม วุฒิยา 5/4  
171 40581 นายธรรมวัฒน์ ทำทอง 5/4  
172 40776 นายณัฐวุฒิ จิตสมาน 5/4  
173 40702 นางสาวศุภาลักษณ์ มีเจริญ 5/4  
174 40521 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ 5/4  
175 40635 นายพงศธร วันดี 5/4  
176 40745 นายวิกรม โชคนิมิตร 5/4  
177 40578 นายทศพล ลิ้มสุวรรณ 5/4  
178 40680 นายธนกร พูดเพราะ 5/5  
179 43164 นางสาวสโรชา ราชกระโทก 5/5  
180 40672 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์ 5/5  
181 41048 นายวรวุฒิ ทองหย่อน 5/5  
182 40727 นายธรรศวริทธิ์ หาชา 5/5  
183 43159 นายพิเศษสุด สหนนท์ชัยกุล 5/5  
184 40713 นายจักรพงษ์ เวียงรัตน์ 5/5  
185 40575 นายณัฐชนน สหัสชาติ 5/5  
186 40627 นายธนภัทร ตั้งอุดมการณ์ 5/5  
187 40634 นายปัณณวัฒน์ กทิศาสตร์ 5/5  
188 43157 นายธนาธิป ฉุนกล้า 5/5  
189 40715 นายจิรัฏฐ์ เสนาบูรณ์ 5/6  
190 40628 นายนนทวัฒน์ พรมชน 5/6  
191 43173 นายกิตติศักดิ์ อ่อนทวี 5/6  
192 40678 นายเตชวัฒน์ ดียิ่ง 5/6  
193 40842 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น 5/6  
194 40752 นายโสภณ นาคสุข 5/6  
195 40690 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี 5/6  
196 40712 นายเขตตะวัน พันธ์นา 5/6  
197 40846 นายวุฒิไกร สังข์โกมล 5/6  
198 40701 นายศุภกร ธีร์ประโคน 5/6  
199 43176 นางสาวเนื้อทอง จันทร์ครบ 5/6  
200 41000 นายศรัณรุจน์ สุขศรีเมือง 5/7  
201 40814 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์ 5/7  
202 43185 นางสาวณัฎฐ์กฤตา กองแก้ววรศิษฐ์ 5/7  
203 40769 นายชัยโชค คงชูดี 5/7  
204 40784 นายธีรวีร์ สุจินพรัหม 5/7  
205 40836 นายภาณุเสก งามพร้อม 5/7  
206 40827 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ 5/7  
207 40831 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์ 5/7  
208 40618 นายชนกันต์ ซ่อนจันทร์ 5/7  
209 40625 นายณัฐดนัย เทพบุตร 5/7  
210 40594 นายธีรัช แก่นจันทร์ 5/7  
211 40637 นายพนพพล เรืองปริพัฒนกุล 5/7  
212 40580 นายธนวัฒน์ พวงบุญ 5/7  
213 40707 นายอธิปัตย์ สุขประเสริฐ 5/7  
214 40793 นายภัทรพงศ์ เกษรบัว 5/8  
215 40780 นายทัตพงศ์ คงวิริยะศิลป์ 5/8  
216 40968 นายจิรัฏฐ์ สุวรรณมณี 5/8  
217 43197 นายอิทธิชัย เสาชัย 5/8  
218 40792 นายพิสิษฐ์ ยิ้มเป็นยวง 5/8  
219 40803 นายวีระยุทธ เจนถูกใจ 5/8  
220 40938 นายพลกฤต ประดับสาร 5/8  
221 40699 นายศิรณัฐฏ์ ดวงแก้ว 5/8  
222 40676 นายณัฐพงศ์ ธุรานุช 5/8  
223 41136 นายธรณินทร์ ยลถวิล 5/8  
224 40665 นายชคัตตรัย แก้วปลั่ง 5/8  
225 41008 นายสุมงคล จันทศรี 5/9  
226 40859 นายเอกภัทร งามทรัพย์ 5/9  
227 40993 นายพัชรพล สังข์จันทร์ 5/9  
228 40905 นายสุรัช จารัตน์ 5/9  
229 43200 นายภัทรพล วิมลสัย 5/9  
230 43202 นายสิรวิชญ์ บุตรดี 5/9  
231 40992 นายปิยวัฒน์ เหล่าชัย 5/9  
232 40858 นายเอกพล สนสี 5/9  
233 40772 นายฐิติพันธุ์ พลศรี 5/9  
234 40808 นายอนันทชัย ชมชื่น 5/9  
235 40844 นายวิศรุต กลีบแก้ว 5/9  
236 40700 นายศุขวงศ์ ครองสุข 5/9  
237 40742 นายวงศธร หงษ์สูง 5/9  
238 40819 นายทักษิณ ผดุงสุข 5/9  
239 40834 นายพันทวีกร ภาราม 5/9  
240 40850 นายสุรกานต์ ธรรมรักษา 5/9  
241 39595 นายธนภูมิ จิตหนักแน่น 6/1  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 29 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  232 คน
เพศหญิง =  9 คน