ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษา PAZA ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสาโรช มงคล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.2
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาไทย
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44984 เด็กหญิงชญาดา ช่วยชู 2/4  
2 45005 เด็กหญิงศมนกร ฟังวัฒนา 2/4  
3 44983 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ ประจวบสุข 2/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  3 คน