ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ธนาคารโรงเรียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวพชรวรรณ ศรีพันธุ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41856 นายพันธวิศ จันทร์มาลี 4/12  
2 41934 นายเกียรติภูมิ ใจกล้า 4/12  
3 44726 นายณัฒิพงษ์ ปัญญา 4/15  
4 44733 น.ส.ศิริพร กระแสโสม 4/15  
5 44727 นายนวพล ดีสม 4/15  
6 41692 น.ส.ทรงสมร บุตรรัตน์ 4/3  
7 41714 น.ส.รัฎฎา คงทน 4/5  
8 44604 น.ส.ปนัดดา สกุลทอง 4/5  
9 41695 น.ส.ธนิตา กูลรัตน์ 4/6  
10 41705 น.ส.พรพรรษา สาสนานนท์ 4/6  
11 41742 นายธราเทพ จันสีดา 4/6  
12 41719 น.ส.สาลิณี มาชอบ 4/7  
13 44630 นายเนติรัฐ นนทะนำ 4/7  
14 44626 น.ส.กมลทิพย์ แก้วงาม 4/7  
15 40598 นายภัคนันท์ เจียงอนันต์ 5/7  
16 40593 นายพอเพียง ทองประดับ 5/7  
17 40568 นายจิรภัทร สมานไทย 5/7  
18 42958 นางสาวรจนกร จารัตน์ 6/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  9 คน