ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม การอ่านตามแนว Pisa ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวลาวัณย์ พุจารย์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 322
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44098 เด็กหญิงขนิษฐา แข่งขัน 3/4  
2 44132 เด็กหญิงอัจฉราพร ธนกัญญา 3/4  
3 44103 เด็กหญิงจิรนันท์ จันทร์กาบ 3/4  
4 44122 เด็กหญิงพิมพ์ชนก หาญยิ่ง 3/4  
5 44126 เด็กหญิงมินตรา ประพันธ์ 3/4  
6 44116 เด็กชายปุญญพัฒน์ สุขสบาย 3/4  
7 44109 เด็กชายณัฐภัทร เศษจันทร์ 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  5 คน