ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายขวัญชัย แก้วเขียว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41763 นายภูดิท บินไธสง 4/11  
2 41722 นายอธิพัชร์ สิทธิวัฒนรัตน์ 4/11  
3 41915 นายวิริยา นามสีสุข 4/11  
4 41736 นายเชาวศักดิ์ สาแก้ว 4/13  
5 41782 นายชนาธิป ทุพรหม 4/15  
6 42090 นายชาร์ลาวา โฟล์ค 4/15  
7 42069 นายสัตยา จันทพันธ์ 4/16  
8 42132 นายกฤษชัย หิงทอง 4/16  
9 41721 นายสุริยะ แถบทอง 4/4  
10 41773 น.ส.สุภาวดี แจ่มใส 4/4  
11 44593 น.ส.รัตน์ขวัญ ศิริมา 4/4  
12 44602 น.ส.นนทิชา มณีศรี 4/5  
13 44631 นายพฤฒิพงษ์ อภิวัชรารัตน์ 4/7  
14 41737 น.ส.ณัชศิยากรณ์ ผนึกดี 4/7  
15 41929 น.ส.กนกพร พวงคำ 4/9  
16 41750 นายปกป้อง สุภิมารส 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  5 คน