ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ปริศนาพาสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุกัญญา สุขยานุดิษฐ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาไทย
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45484 นายธานินทร์ พูนสุด 4/11  
2 43763 น.ส.สุภาภรณ์ สุขวัฒนมงคล 4/11  
3 45429 น.ส.ปานระพี กระจ่างจิต 4/3  
4 45430 น.ส.อารยา บุญแจ้ง 4/3  
5 42916 นายธัณปกรณ์ จันชารี 5/12  
6 44839 นางสาวเนตรนภา หล่อแหลม 5/13  
7 44841 นางสาวอรพิชญา สุภิษะ 5/13  
8 42663 นางสาวปาริฉัตร ดำรงสกุลสุข 5/13  
9 42567 นางสาวนันทิกานต์ บุตรงาม 5/16  
10 44842 นางสาวอินทิรา สุภผล 5/16  
11 44868 นางสาวอาภัสรา จันทาทิพย์ 5/16  
12 42426 นางสาวศิรภัสสร ช่อทับทิม 5/4  
13 42469 นางสาวพันธิตรา ลบไธสง 5/4  
14 42291 นายปลวัชร ศรีบุญญะกุล 5/4  
15 42267 นายชลชาต โชติช่วง 5/4  
16 42329 นายพีรพัฒน์ แสงทอง 5/4  
17 42545 นางสาวจณิสตา นามสว่าง 5/6  
18 42485 นางสาวสุวรรณวณี ขอพึ่งกลาง 5/6  
19 42461 นางสาวนัทฐมน คงทน 5/7  
20 44790 นางสาวณัฐชา เครือยศ 5/7  
21 42546 นายจตุรวิทย์ บรรจถรณ์ 5/8  
22 42544 นางสาวขวัญศรี แก้วลอย 5/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  16 คน