ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม อย. น้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสิริวรรณ พูนศิริ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42103 น.ส.เบญญาภา อรุณวรรธนะ 4/10  
2 41878 น.ส.กชกร อยู่ปูน 4/10  
3 42201 น.ส.ธนิตดา สมานวัน 4/10  
4 43130 น.ส.ปูรดา ศกุนตานุรักษ์ 4/10  
5 44660 น.ส.นภัสวรรณ เสาสูง 4/10  
6 41670 นายศิรเวท มุ่งเจริญพร 4/12  
7 42109 นายพันศักดิ์ บุญเปล่ง 4/12  
8 44720 น.ส.สุธิดา ตรงใจ 4/14  
9 44703 น.ส.ดารินี พ่วงงามพันธ์ 4/14  
10 44721 น.ส.สุวัจนี งามแยะ 4/14  
11 44700 น.ส.กุลสิลา บุตรงาม 4/14  
12 42232 น.ส.อาลิศา คำโฮม 4/16  
13 42224 น.ส.สุนิสา พลอยรัมย์ 4/16  
14 44742 น.ส.วริษฎา ศรีลาไลย์ 4/16  
15 42217 น.ส.วรนุช เพลินสุข 4/16  
16 42195 น.ส.ฐิติชญา สิงคเสลิต 4/16  
17 44736 น.ส.คณิตา อภิเดช 4/16  
18 44743 น.ส.สายฝน อุนัยบัน 4/16  
19 42013 นายภาณุพงษ์ ศิริมา 4/9  
20 40754 นายอนุวัฒน์ วิสุทธิสมบูรณ์ 5/9  
21 39666 นายจิรภัทร บุญโต 6/4  
22 39678 นายภูชิต ศรีงาม 6/5  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  6 คน
เพศหญิง =  16 คน