ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เกมคำคม(เกมต่อักษรภาษาไทย) ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวนงเยาว์ ไชยวัฒน์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 323
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45871 ด.ช.กันตพงศ์ บุราคร 1/10  
2 45896 ด.ช.วชิรวิชญ์ เพลินสุข 1/10  
3 45882 ด.ช.นันทภพ อ่อนห้างหว้า 1/10  
4 45906 ด.ช.สุวิจักขณ์ กิ่งแก้ว 1/10  
5 45926 ด.ญ.นันธิดา สมในใจ 1/11  
6 45940 ด.ญ.วรารินทร์ โพธิ์สาธิ 1/11  
7 45986 ด.ญ.อชิรญา จิตใจกล้า 1/12  
8 45631 ด.ช.อัครวินท์ นิยมเหมาะ 1/3  
9 45616 ด.ช.พิทักษ์พงศ์ หงษ์ทอง 1/3  
10 45705 ด.ช.สุขสม บุญรอด 1/5  
11 45739 ด.ช.ภาณุทัช ทิรัมย์ 1/6  
12 45789 ด.ช.กฤชพล อิ่มจำลอง 1/8  
13 45816 ด.ช.รัชพล อินทร์แจ้ง 1/8  
14 45861 ด.ญ.สวรรยา สุขแสงดาว 1/9  
15 45864 ด.ญ.เสาวภา วงษ์เจริญ 1/9  
16 44884 เด็กหญิงธนภรณ์ มีโชค 2/1  
17 45265 เด็กชายธนกฤต วงศ์พรหม 2/11  
18 44045 เด็กชายศิวกร ฤาชา 3/2  
19 44035 เด็กหญิงปิยวรรณ สุขนึก 3/2  
20 44136 เด็กชายไกรศรี บุตรชุมแสง 3/5  
21 43402 น.ส.ทิพรัตน์ โขงรัมย์ 4/3  
22 43511 น.ส.วีสวัสดิ์ พรมวงษ์ 4/5  
23 44782 นางสาวอารียา ปิยะไพร 5/5  
24 42318 นางสาวติยาภรณ์ พาเจริญ 5/5  
25 44774 นางสาวทอฝัน เกิดกลาง 5/5  
26 41815 นางสาวศิริอนงค์ นิราศโศก 6/3  
27 41677 นางสาวกัณทิมา วรโคตร 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  14 คน