ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ครูเกษียณ คู่กับคุณครู........ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางอนงค์นาฎ จันทา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน :
จำนวนที่เปิดรับ : 0
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  0 คน