ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นาฏศิลป์/ดนตรีพื้นบ้าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวิตรี ดีประดวง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 60
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44021 ด.ช.โชติระพี โชติรัตน์ 1/2  
2 44203 ด.ญ.พชรพรรณ จำรักษา 1/6  
3 44217 ด.ช.สาคเรศ ทวีเหลือ 1/6  
4 44293 ด.ช.วัชระพงษ์ จำปาจวบ 1/8  
5 44306 ด.ช.อดุลย์ บุญเศษ 1/8  
6 43730 เด็กชายณัฐนนท์ เสือประโคน 2/10  
7 43851 เด็กชายเรืองศักดิ์ มัทวานนท์ 2/12  
8 43842 เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุทัยแก้ว 2/12  
9 43869 เด็กชายชนาธิป นาคทอง 2/13  
10 43874 เด็กชายญาณวุฒิ เลิศวณิชกร 2/13  
11 43884 เด็กชายนันทวุฒิ โหมหัก 2/13  
12 45905 ด.ช. ศุภรจ เตชากรศุภวุฒิ 2/13  
13 43459 เด็กหญิงมัณฑนา เจริญศิริ 2/4  
14 42851 เด็กชายเจริญศิริ พลคำสี 3/11  
15 42830 เด็กชายวีรพงศ์ แซ่บ่าง 3/12  
16 42887 เด็กหญิงสุภาวดี แสวงสุข 3/13  
17 42890 เด็กหญิงอังค์จิรา มุมทอง 3/13  
18 42863 เด็กหญิงนลพรรณ สุทธิโยชน์ 3/13  
19 42893 เด็กหญิงกนกวรรณ สุกิมานิล 3/14  
20 42899 เด็กหญิงจุฑามาศ ทิพยเนตร 3/14  
21 42593 เด็กหญิงคัมภีรพรรณ วิเศษยา 3/8  
22 42564 เด็กชายนรากร คลานุวัฒน์ 3/8  
23 42652 เด็กหญิงดวงใจ ชาวนา 3/9  
24 42659 เด็กหญิงปนัดดา ตาประโคน 3/9  
25 42105 นายปัญจพล แปะทอง 4/12  
26 42155 น.ส.น้ำฝน ศิริรจน์ 4/12  
27 44694 น.ส.ผกาขวัญ ใจงาม 4/13  
28 42172 น.ส.สายธาร จิตเย็น 4/15  
29 44737 น.ส.จุฑาทิพย์ โลเกตุ 4/16  
30 42164 น.ส.วัฒธิดา จันทร์ปรุง 4/16  
31 42033 น.ส.กันยาลักษณ์ บุญเลื่อน 4/16  
32 44741 น.ส.น้ำฝน ดีทรัพย์ 4/16  
33 41716 นายวิจารณ์ แสนศิริ 4/5  
34 40658 นางสาวกรกฏ มีกุศล 5/5  
35 41730 น.ส.เกวลิน มุขมนตรี 4/8  
36 44655 น.ส.วิภาพร สำราญ 4/9  
37 40809 นายอัจฉระ โอษฐงาม 5/10  
38 43215 นายพงษ์ศักดิ์ เสาะรส 5/10  
39 40688 นางสาวพรนภา มัสกุรงค์ 5/14  
40 40747 นายสันติ ทองประดับ 5/15  
41 41069 นายไชยวัฒน์ เมินดี 5/15  
42 43280 นางสาววัชรินทร์ดา กลิ่นไธสง 5/15  
43 43304 นายอิสระ นามวงษา 5/16  
44 40929 นางสาวนภาพร แสงทอง 5/7  
45 40934 นางสาวปริยา ศิลปสิทธิ์ 5/8  
46 39837 นางสาวลมลวรรณ ธิใจ 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 24 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  20 คน
เพศหญิง =  26 คน