ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พัฒนาจิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐ ใจองอาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42150 นายธัญเทพ ก่อแก้ว 4/10  
2 42112 นายภาคภูมิ ศุภรนนท์ 4/10  
3 42094 นายธนกร สมบูรณ์การณ์ 4/11  
4 41727 นายกรกฎวรมัน ปลื้มกมล 4/11  
5 42114 นายภูมิพัฒน์ สุขน้อย 4/11  
6 42066 นายศุภณัฐ วัชรเมฆขลา 4/11  
7 41669 นายศิรวิทย์ พรมตวง 4/11  
8 42035 นายกิติบดี ชุ่มดี 4/11  
9 42068 นายสหชาติ จิตติลาภ 4/12  
10 42225 นายสุรยุทธ์ นัยเนตร 4/12  
11 42147 นายทิวากร ทัศนะ 4/13  
12 44686 นายกิตติพงษ์ สุระ 4/13  
13 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 4/13  
14 42085 นายคุณากร จันทะบาล 4/13  
15 42032 นายกัญจน์ณุพันธุ์ เทพรำพึง 4/13  
16 42058 นายพิสิฐกร อินทร์งาม 4/13  
17 41789 นายธณกร ศรีตุลานุกค์ 4/13  
18 42065 นายศุภากร พื้นบน 4/14  
19 42059 นายภูมินทร์ ช่อทับทิม 4/14  
20 44707 น.ส.เนตรนที ศรีแก้ว 4/14  
21 42082 นายกัญจน์ณุพงศ์ เทพรำพึง 4/15  
22 42074 นายอนพัทย์ ธานี 4/15  
23 44605 น.ส.ปนัดดา เมฆอรุณ 4/5  
24 41909 นายลัทธพล สายเสมา 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  22 คน
เพศหญิง =  2 คน