ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ยุวบรรณารักษ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ้งดาว กลิ่นหอม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45638 ด.ญ.คณิตา เรียงเงิน 1/4  
2 45704 ด.ญ.สุกฤตา พิศิฏฐศักดิ์ 1/5  
3 45687 ด.ญ.นพภัสสร ลินลา 1/5  
4 45685 ด.ญ.ธารขวัญ ซูดานี 1/5  
5 45855 ด.ญ.ศศธร อุตธูร 1/9  
6 45833 ด.ญ.ชลธิรัตน์ บุญสม 1/9  
7 45830 ด.ญ.จิรวรรณ ไชยพลงาม 1/9  
8 45288 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บินทุรันต์ 2/10  
9 45268 เด็กหญิงนฤวรรณ ศรีนาคา 2/10  
10 45289 เด็กหญิงสมิตานัน บุญผ่อง 2/10  
11 45281 เด็กหญิงภิญญภัญญ์ ทั้งสน 2/11  
12 45326 เด็กหญิงสุพิชญา แสงวิชา 2/12  
13 45317 เด็กหญิงรัชนก บุญสุข 2/12  
14 45321 เด็กหญิงศิริวิมล แก้วกาญจน์ 2/12  
15 45173 เด็กหญิงกมลฉัตร เรืองกระจาย 2/8  
16 45199 เด็กชายวงศธร ธีระวงศ์ 2/8  
17 45204 เด็กหญิงศิรภัสสร บรรลือทรัพย์ 2/9  
18 44404 เด็กหญิงกัญทิพา จรดรัมย์ 3/10  
19 44409 เด็กหญิงฐานิตา เลิศวณิชกร 3/10  
20 44494 เด็กหญิงกนกรดา ศรีสมุทร 3/13  
21 44534 เด็กหญิงอนันดา มาลัย 3/13  
22 44051 เด็กชายอัครพล แซ่ไล้ 3/2  
23 44355 เด็กหญิงสุภัคพร สดมสุข 3/8  
24 44314 เด็กหญิงกาญจนา พิรมรัมย์ 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  22 คน