ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เปตอง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายสุเมธ มังจันทึก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41867 นายวีรพล ชาติประสพ 4/10  
2 44661 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์ 4/10  
3 41843 นายณัฐวัฒน์ ฉัตรพิทักษ์กุล 4/11  
4 41808 นายภูริวัฒน์ หงษ์โต 4/11  
5 41924 นายอรชุน สงวนชื่อ 4/11  
6 41888 นายชาญชัย ใจกล้า 4/11  
7 41923 นายโสภณ คงสุข 4/11  
8 42093 นายณัฐนันท์ ฝ่ายขันธ์ 4/11  
9 42236 น.ส.เสาวณีย์ เปรียบกล้า 4/12  
10 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 4/13  
11 41034 นายนัฐพล ชูเชิดเชื้อ 4/13  
12 44713 น.ส.พัชราพร ดีมาก 4/14  
13 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 4/15  
14 44616 นายทักษิณ สามารถ 4/6  
15 44657 น.ส.เสาวนีย์ พันธ์ศรี 4/9  
16 41645 นายชานน บุญเลื่อน 4/9  
17 40947 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ 5/3  
18 40866 นางสาวจิรัชญา สุขร่วม 5/8  
19 40944 นายฤทธิพร รักพรม 5/9  
20 40825 นายนนทกานต์ ควรหาญ 5/9  
21 43008 นายเฉลิมชัย คำดี 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  16 คน
เพศหญิง =  5 คน