ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คอมพิวเตอร์ 5 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปารย์พิชชา ชีวาพรไพศาล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41658 นายปุณณวิช บุญอาจ 4/10  
2 41901 นายพรหมศพัศ ชมดี 4/10  
3 44663 น.ส.ภาคินี พิรัมย์ 4/10  
4 41891 นายณรงค์ฤทธิ์ ทิพย์กลาง 4/11  
5 41892 นายณรงค์วิชิต ดัชถุยาวัตร 4/11  
6 42086 นายจารุวิทย์ ทัพพันธ์ชัย 4/12  
7 41800 นายพฤฒิพร สาจีน 4/14  
8 42104 น.ส.ปพิชญา คำทอง 4/15  
9 42146 น.ส.ทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 4/16  
10 41604 นายกิตติศักดิ์ พันธ์พรสม 4/3  
11 41613 นายณัฐวุฒิ พิศวง 4/3  
12 41643 นายชนพัฒน์ อังศิวาพงษ์ 4/3  
13 41725 นายอิทธิ จันทร์สีดา 4/3  
14 41759 นายพีรวัส กมุทติรา 4/3  
15 41585 นายพุฒิพงศ์ ภูพลผัน 4/3  
16 44596 นายจักริน ดอกพวง 4/5  
17 41928 นายอุกฤษฏ์ สมเป็น 4/8  
18 42949 น.ส.วิศิษฏา กองทรายกลาง 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  4 คน