ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักคิดนักอ่าน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวยุพยง อธิรักษ์ศีล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.6
สถานที่เรียน : 321
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41814 นางสาววิชินีย์ ดีเร็ว 6/10  
2 42017 นายรัตนชาติ คิดดี 6/11  
3 42060 นางสาวมาริษา ดีสม 6/13  
4 42129 นางสาวอินทิรา ระลึกดี 6/13  
5 44689 นายชยุติ เอ็นดู 6/13  
6 41846 นายธนากร ยันอินทร์ 6/14  
7 41735 นางสาวชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 6/14  
8 42149 นางสาวธรรมษา มุมทอง 6/16  
9 42217 นางสาววรนุช เพลินสุข 6/16  
10 42224 นางสาวสุนิสา พลอยรัมย์ 6/16  
11 42146 นางสาวทิตาภรณ์ โต๊ะงาม 6/16  
12 44742 นางสาววริษฎา ศรีลาไลย์ 6/16  
13 42139 นางสาวจารุวรรณ นพพิบูลย์ 6/16  
14 41816 นางสาวสไบทิพย์ สุขล้น 6/4  
15 41652 นายธนพงศ์ ศรีนาคา 6/4  
16 41685 นางสาวญาณิศา รุ่งเรือง 6/4  
17 41678 นางสาวกัลยกร สมศรี 6/4  
18 41752 นางสาวปัญญาพร โสปันหริ 6/4  
19 41773 นางสาวสุภาวดี แจ่มใส 6/4  
20 41751 นางสาวปวิชญา อินทร์งาม 6/4  
21 41653 นางสาวธัญสิริ แป้นแก้ว 6/4  
22 41660 นางสาวปาณิสรา เจริญรัตน์ 6/4  
23 41682 นางสาวชลธิชา ประภาสัย 6/4  
24 41826 นางสาวอินทิรา สุวรรณทอง 6/4  
25 41869 นางสาวศศิธร นามเวช 6/5  
26 44605 นางสาวปนัดดา เมฆอรุณ 6/5  
27 44595 นางสาวกุลธิดา กุลบุตร 6/5  
28 41810 นางสาวลลิตา วงศ์สอน 6/5  
29 44601 นางสาวธารารัตน์ เรืองจิต 6/5  
30 41706 นางสาวพัชรลดา รุจิยาปนนท์ 6/5  
31 41933 นางสาวเกศราภรณ์ จำเริญ 6/5  
32 44600 นางสาวทิพวรรณ สีเข้มงาม 6/5  
33 44603 นางสาวปติมา สุขประโคน 6/5  
34 41795 นางสาวนิภัทรา ปันตะยัง 6/5  
35 44611 นางสาวอวัสดา สันทาลุนัย 6/5  
36 41822 นางสาวทยิดา รู้จิตรรุจ 6/5  
37 44606 นางสาวปรางทิพย์ ชูเชิด 6/5  
38 41740 นางสาวทัศนา เย็นทรวง 6/5  
39 41724 นายอรรถพงษ์ ขอชัย 6/6  
40 41719 นางสาวสาลิณี มาชอบ 6/7  
41 44626 นางสาวกมลทิพย์ แก้วงาม 6/7  
42 41734 นางสาวจุฑามาศ บูรณ์เจริญ 6/7  
43 44634 นางสาวสุทธิดา สว่างสาลี 6/7  
44 41790 นางสาวธนาทิพย์ สบายดี 6/8  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  39 คน