ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สังคมครูธรรศ์พงษ์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายธรรศ์พงษ์ นานวล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 234
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43890 น.ส.ปรีญาภรณ์ ตั้งพิทักษ์ไพศาล 4/12  
2 43903 น.ส.วรพิชชา โพธิ์ตาดทอง 4/12  
3 43936 น.ส.มนพร อภิรมย์ 4/13  
4 43950 น.ส.สุกุมาพร ภูมิประโคน 4/13  
5 43920 น.ส.ตะวันรัตน์ จันทร์น้อย 4/13  
6 42892 นายเอื้ออารีย์ พรมุ่งเจริญ 4/13  
7 43602 นายภูริณัฐ วรรณูปถัมภ์ 4/13  
8 43766 นายกรภัทร ประมูลศรี 4/13  
9 43743 นายพชร โภคมณี 4/13  
10 43886 นายปณชัย รพิภัทรวิบูลย์ 4/16  
11 43868 น.ส.ฉัตรเพชร เกกสันเทียะ 4/16  
12 43881 น.ส.ธัญญธร แก้วงาม 4/16  
13 42399 นายธนากร ตุลาจันทร์ 5/11  
14 42427 นางสาวศิริมาศ ก่ำรัมย์ 5/11  
15 42670 นายภาณุวัฒน์ อุนานุยา 5/11  
16 42592 นายกิตติพิชญ์ วงษ์วรรณ์ 5/11  
17 42581 นางสาวรุ่งนภา บุญกอบ 5/14  
18 42664 นางสาวปิ่นมณี ธรรมประดิษฐ์ 5/9  
19 44694 นางสาวผกาขวัญ ใจงาม 6/13  
20 44709 นางสาวปัฒมาภรณ์ ธราจารวัตร 6/14  
21 44731 นายวิทวัส บำรุงนาม 6/15  
22 41970 นายสมบูรณ์ ไม่พรั่นใจ 6/15  
23 41939 นายณัฐพล พัตราภรณ์วิโรจน์ 6/15  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  11 คน
เพศหญิง =  12 คน