ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม วิ่งเพื่อสุขภาพ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวแน่งน้อย แซ่จึง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44669 น.ส.พรมเรขา ศรีคิรินทร์ 4/11  
2 44673 นายอัลลัล วิลเลี่ยม 4/11  
3 41735 น.ส.ชนม์ชนก บูรณ์เจริญ 4/14  
4 41732 น.ส.จินตนา บุญเหมาะ 4/2  
5 41751 น.ส.ปวิชญา อินทร์งาม 4/4  
6 41682 น.ส.ชลธิชา ประภาสัย 4/4  
7 41678 น.ส.กัลยกร สมศรี 4/4  
8 41700 นายบัณฑิต จันทร์โท 4/5  
9 41679 นายกีรติ แก้วคำไสย์ 4/5  
10 41696 นายธรรมโรจน์ เจือจันทร์ 4/6  
11 41694 นายธนพล ทองเพชร 4/6  
12 41755 นายพนมพร รักษ์คิด 4/6  
13 41703 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง 4/6  
14 41734 น.ส.จุฑามาศ บูรณ์เจริญ 4/7  
15 41698 นายนภดล กองทุน 4/7  
16 41680 นายจิรยุทธ์ ศรีสุนทร 4/7  
17 41764 น.ส.ภูษณิศา ดวงเดียว 4/7  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  8 คน