ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หนังสือคือเพื่อน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวสุธนารีย์ ศรีเมือง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : หน้าห้องทะเบียน
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46009 ด.ช.ธนภัทร ดีพันธ์ 1/13  
2 45996 ด.ช.ชคันนาถ ยิ่งได้ชม 1/13  
3 46023 ด.ช.วรัญญู ตู้สำราญ 1/13  
4 45710 ด.ช.กิตติพัฒน์ มูลศาสตร์ 1/6  
5 45743 ด.ช.วรฤทธิ์ สุทธิสาร 1/6  
6 45715 ด.ช.ชัยภัทร เกิดวุฒิชัย 1/6  
7 45765 ด.ช.ธนกฤต มุมทอง 1/7  
8 45849 ด.ช.เมธาสิทธิ์ เสาทอง 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 24 กันยายน 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  0 คน