ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม DIY แสนสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวณิชชา ผลเกิด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44447 ด.ญ.อาริสา ตั้งสุพัฒน์ภาคิน 1/11  
2 44435 ด.ช.มสพล ทองเอี่ยม 1/11  
3 44515 ด.ญ.ปณิตา หวังสม 1/13  
4 44495 ด.ญ.กัญญาพัชร มีเฉย 1/13  
5 44531 ด.ช.ศุภกร ควรหาญ 1/13  
6 44505 ด.ญ.ณหทัย แสงวิสิทธิ์ 1/13  
7 44508 ด.ช.ธนวัตน์ พ่อค้า 1/13  
8 44537 ด.ช.อิศรา สมศรี 1/13  
9 44528 ด.ช.ภูริช แมนเมือง 1/13  
10 44496 ด.ช.กิตติธัช เปรียบยิ่ง 1/13  
11 44514 ด.ช.นิธิวัฒน์ มีศิริ 1/13  
12 44527 ด.ช.ภิมเดช สะอาดเอี่ยม 1/13  
13 44560 ด.ญ.พรพิชญ์ชา อินทร์เทพ 1/14  
14 44541 ด.ญ.จรรยาคุณ บุญปัญญา 1/14  
15 44174 ด.ญ.อรพิชา แสงกิจพิพัฒน์ 1/5  
16 44193 ด.ญ.ธัญพิชชา สมสร้าง 1/6  
17 44184 ด.ญ.ชนิตา อันทะไชย์ 1/6  
18 44266 ด.ญ.สุภาพร กำไมล์ 1/7  
19 44304 ด.ช.สุเมธ เกสรนวล 1/8  
20 44273 ด.ช.เจริญ ดวงดี 1/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  10 คน