ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พระพุทธศาสนา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสำราญ พิศโฉม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42055 น.ส.ปาณิกาญจน์ สมมี 4/11  
2 43114 น.ส.ณัชชา สืบนุการณ์ 4/11  
3 42116 น.ส.รติกาล จารัตน์ 4/11  
4 44693 น.ส.ปาริชาติ แสงกระจ่าง 4/13  
5 43609 เด็กหญิงวารุณี จันทร์กลิ่น 2/7  
6 42110 น.ส.พิมพิษา ซ่อมทอง 4/8  
7 44651 น.ส.นริศรา ถูกหมาย 4/9  
8 42211 นายภาคภูมิ ศิริมา 4/9  
9 43148 นางสาวอาทิตยา สะปะ 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  8 คน