ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ภาษาพาไป ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายอาทิตย์รัฐ สามพิมพ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคม
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45958 ด.ช.ไชยภัทร แสวงมี 1/12  
2 45983 ด.ช.วัทธิกร บุญสกุล 1/12  
3 45120 เด็กชายรัฐธรรมนูญ แกล้วกล้า 2/7  
4 45113 เด็กชายธีรธร เสาวรส 2/7  
5 45093 เด็กชายกัณฑ์รพี ฉลาดเลิศ 2/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  0 คน