ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษ์ประวัติศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางมยุรี ปัญญาเอก
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42005 น.ส.ปณิธาน สุขสำราญ 4/10  
2 42018 น.ส.วนัทปรียา บุญยงค์ 4/10  
3 41814 น.ส.วิชินีย์ ดีเร็ว 4/10  
4 44659 น.ส.จิราพัชร อินทรสอน 4/10  
5 41748 นายบุรินทร์ ชินรัมย์ 4/16  
6 42203 นายธีรพันธ์ แซ่ลี้ 4/16  
7 42214 นายภูริทัต รุ่งสันเทียะ 4/16  
8 42221 นายสมพร ผ่องใส 4/16  
9 41675 น.ส.กมลชนก โลกนิยม 4/4  
10 41650 น.ส.ตะวันฉาย ลินลา 4/4  
11 42022 น.ส.ศิริกานต์ คำภูมิ 4/6  
12 42016 น.ส.รติรัตน์ สุนทราวิรัตน์ 4/7  
13 44636 น.ส.อินธิรา สมชื่อ 4/7  
14 44627 น.ส.กรกมล พวงขจร 4/7  
15 41986 น.ส.จุฑารัตน์ กุรัมย์ 4/9  
16 42008 น.ส.ปานตะวัน พิศเพ็ง 4/9  
17 41897 น.ส.ธิดารัตน์ นิยมเหมาะ 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  13 คน