ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม พัฒนาจิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายประเสริฐ ใจองอาจ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 241
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43500 น.ส.พรทิพย์ ลำพรม 4/4  
2 43496 น.ส.ปพิชญา ใจกล้า 4/4  
3 43475 น.ส.อาทิตยา คงหอม 4/4  
4 43468 น.ส.สมพิศ แจ่มใส 4/4  
5 43444 น.ส.นริสา จงยาว 4/7  
6 42823 นายพรสวรรค์ ยอดพรหม 5/14  
7 42150 นายธัญเทพ ก่อแก้ว 6/10  
8 42145 นายณัฐวุฒิ พละสาร 6/13  
9 42158 นายพัฒนพงศ์ เพชรเลิศ 6/13  
10 44687 นายกิตติพงศ์ มีพร้อม 6/13  
11 44695 นายรุ่งกิตติ บุญมาก 6/13  
12 41821 นายสุรศักดิ์ วงศ์เนตร 6/14  
13 44719 นางสาวสุดธิดา หอมหวล 6/14  
14 44707 นางสาวเนตรนที ศรีแก้ว 6/14  
15 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 6/14  
16 44713 นางสาวพัชราพร ดีมาก 6/14  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  8 คน