ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ทักษะชีวิต ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสุนทรีย์ ก่อกุศล
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.3
สถานที่เรียน : 213
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44544 เด็กชายชาญชัย สมัครสมาน 3/14  
2 44578 เด็กชายสรนันท์ บูรณ์เจริญ 3/14  
3 44568 เด็กชายภานุมาส ศิริโยธา 3/14  
4 44503 เด็กชายญาณพัฒน์ ลาดนาเลา 3/14  
5 44562 เด็กชายพลวัต ผลจันทร์ 3/14  
6 44556 เด็กชายปุญญาพัฒน์ ปันสน 3/14  
7 44554 เด็กชายนฤพัทธ์ งามทรัพย์ 3/14  
8 44077 เด็กชายปุญญพัฒน์ โพธิ์ทอง 3/6  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  8 คน
เพศหญิง =  0 คน