ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ 3 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวดวงพร สุขพร้อม
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41872 น.ส.สิตานัน บุญแก้ว 4/3  
2 42228 นายเสกสรรค์ กล้าแข็ง 4/3  
3 41813 น.ส.วิชญาดา มุ่งสันติ 4/3  
4 41825 น.ส.อาภรณ์พรรณ พิมพ์เพาะ 4/6  
5 41876 น.ส.สุดารัตน์ สิงห์ทอง 4/6  
6 41724 นายอรรถพงษ์ ขอชัย 4/6  
7 41819 น.ส.สุนิภา บุญงาม 4/6  
8 41852 น.ส.ปิณฑิรา สำเภาทอง 4/7  
9 41835 น.ส.ชัชชฎา วลามิตร 4/7  
10 41838 น.ส.ฐิติพร อินทร์งาม 4/7  
11 41862 น.ส.มินตรา ดุจพรรณ 4/7  
12 41796 น.ส.เบญญาภา วิวาสุข 4/8  
13 44637 น.ส.จรัสศรี รัตนาที่วัฒน์ 4/8  
14 41686 นายฐิติพงษ์ กฤตยาเวทย์ 4/8  
15 42178 นายสุวัชพงษ์ เกตุโสระ 4/9  
16 41690 นายติณณภพ หาญประโคน 4/9  
17 42096 น.ส.ธนภรณ์ หงษ์อินทร์ 4/9  
18 43143 นางสาวพรรณธริกา บุญกล้า 5/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  5 คน
เพศหญิง =  13 คน