ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นักอนุรักษ์ตัวน้อย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวศิริรัชต์ อุ่นแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
สถานที่เรียน : 231
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45610 ด.ญ.นันทิรา มากแสน 1/3  
2 45719 ด.ญ.ณัฐวิภา เกิดเหลี่ยม 1/6  
3 45761 ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ แสงสุข 1/7  
4 45780 ด.ช.วสุพล ดาศรี 1/7  
5 45841 ด.ช.ปฐมพร สาจีน 1/9  
6 45867 ด.ญ.อมลณัฐ ใบสนธิ์ 1/9  
7 45863 ด.ช.สุรกฤต เลิศสรรสิริ 1/9  
8 45844 ด.ช.พงศธร ดอกแก้ว 1/9  
9 45842 ด.ช.ปฐวี เจือจันทร์ 1/9  
10 45857 ด.ช.ศุภกร สุขสมาน 1/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  3 คน