ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สนุกกับวิทยาศาสตร์ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพรเทพ เมินขุนทด
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44677 นายเตชินท์ ชัยงาม 4/12  
2 44687 นายกิตติพงษ์ มีพร้อม 4/13  
3 44684 นายวรินทร ดวงไสว 4/13  
4 42115 นายภูรินท์ เนียมหอม 4/13  
5 44691 นายธีรพงษ์ ดีอยู่ 4/13  
6 44698 นายอนุสรณ์ แม้นศรี 4/13  
7 44697 นายศิวกร ทองขอน 4/13  
8 44588 น.ส.ชญาดา ผมงาม 4/3  
9 41933 น.ส.เกศราภรณ์ จำเริญ 4/5  
10 44598 น.ส.ญาณิศา ยุพการณ์ 4/5  
11 44612 น.ส.อิสริยา โสนทอง 4/5  
12 44609 น.ส.ศุภกานต์ บุญรอด 4/5  
13 44644 น.ส.ภูณิศรา พับขุนทด 4/8  
14 44639 น.ส.ณฐิตา ดาศรี 4/8  
15 44647 น.ส.อภิญญา ศิริไสย 4/8  
16 44640 น.ส.ณิชารีย์ ขบวนดี 4/8  
17 44642 น.ส.นันท์นภัส สุขสมาน 4/8  
18 41932 นายกิตติมศักดิ์ กาบจันทร์ 4/8  
19 44643 นายภัทรธานี กรองทอง 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  10 คน