ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักท้องถิ่นของเรา ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวจีรภา ขาวดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 225
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45386 เด็กหญิงธนัญญา ดีพูน 2/14  
2 45375 เด็กหญิงจิราภา ธรรมปัญญาสาน 2/14  
3 45407 เด็กหญิงอารียา ทองเติม 2/14  
4 45404 เด็กหญิงอนันตา ศรีสมุทร 2/14  
5 45389 เด็กหญิงธันยรัตน คงมั่น 2/14  
6 45397 เด็กหญิงรัชนีกร ชิ้นงูเหลือม 2/14  
7 44028 เด็กหญิงนงนภัส บุญพูนเลิศ 3/2  
8 44042 เด็กหญิงศศิธร เสาสูง 3/2  
9 44014 เด็กหญิงกัลยกร บรรลุสุข 3/2  
10 44050 เด็กหญิงสู่ขวัญ การุญ 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  0 คน
เพศหญิง =  10 คน