ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม หมากล้อม ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางบุญเลี้ยง ชัยสุวรรณ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43831 เด็กชายต้นตระกูล เสียงเพราะ 2/12  
2 43828 เด็กชายณัฐภัทร นัดกล้า 2/12  
3 43481 เด็กชายคฑาเทพ หลวงสนาม 2/5  
4 43584 เด็กชายไชยวัฒน์ ลายทอง 2/7  
5 43596 เด็กชายปิ่นกฤช สืบสังข์ 2/7  
6 43632 เด็กชายชัยชนก ปฐมเสรี 2/8  
7 42448 เด็กชายฌานวัฒน์ โอธินทรยุทธ 3/6  
8 42621 เด็กชายปิยะ ทองดา 3/9  
9 41765 น.ส.มรรษกร นาคโทน 4/14  
10 41621 นายปุณยวีร์ บูรณ์เจริญ 4/4  
11 44722 น.ส.อัจฉริยา สุธาอรรถ 4/14  
12 44708 นายบุญหลง สุขเทอญ 4/14  
13 41709 นายพีรพล จิโรจยนตรกิจ 4/14  
14 44716 นายวิชชานนท์ เสงี่ยม 4/14  
15 41676 นายก้องภพ งามเยี่ยม 4/16  
16 41586 นายวชิรกรณ์ สมัครสมาน 4/2  
17 41616 นายนิติวรรณ วรรณทวี 4/2  
18 41563 นายไกวัล ชุบสุวรรณ 4/2  
19 41593 นายศาสตราวุธ รุ่งเรือง 4/2  
20 41596 นายสิรวิชญ์ สุภิษะ 4/2  
21 41564 นายคฑาวุธ เกษาพันธ์ 4/2  
22 44585 น.ส.ชญาวัลลิ์ สวายสมสีกุล 4/2  
23 41599 นายอิศยศ ชูยศ 4/2  
24 41667 นายรัชชานนท์ เครื่องวิชา 4/6  
25 41683 นายชิษณุพงศ์ จันทร์ไตรย์ 4/6  
26 39812 นายชลสิทธิ์ จรรยาโชติณรงค์ 6/10  
27 31722 /  
28 39722 นายธิติภูมิ บัณฑิตานนท์ 6/10  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  24 คน
เพศหญิง =  4 คน