ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม จิตอาสาเพื่อพัฒนาฯ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางเสาวลักษณ์ สวยรูป
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : โดมอาคาร 2
จำนวนที่เปิดรับ : 50
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 46018 ด.ญ.เพียงขวัญ จิโรจยนตรกิจ 1/13  
2 46004 ด.ญ.ณัฐนรี แสวงมี 1/13  
3 46012 ด.ญ.นิชาพา บัญชารัตนกุล 1/13  
4 46016 ด.ญ.ปิยานุช ผุบผาพันธ์ 1/13  
5 46020 ด.ญ.ภัทรมล มะลิทอง 1/13  
6 45215 เด็กหญิงกัญญาวีร์ มะริดดี 2/10  
7 45284 เด็กหญิงวาสนา มานุจำ 2/11  
8 45272 เด็กหญิงปริษา ลุนดาพร 2/11  
9 45400 เด็กชายสรวิชญ์ เดชฉิมพลี 2/14  
10 45015 เด็กหญิงกานต์พิชชา นิยมวัน 2/5  
11 45094 เด็กชายกิตติพงศ์ จารัตน์ 2/8  
12 44482 เด็กหญิงศรกมล กุตนันท์ 3/12  
13 44468 เด็กหญิงพชรพร โพธิ์ชัย 3/12  
14 44487 เด็กหญิงสุขฤทัย สมในใจ 3/12  
15 44484 เด็กชายสดุดี เจียสารัมย์ 3/12  
16 44491 เด็กชายอนันนต์ยศ ก่อทอง 3/12  
17 44477 เด็กหญิงเมธาวิณี สุขเอี่ยม 3/12  
18 44488 เด็กหญิงสุชาวลี รักไธสง 3/12  
19 44475 เด็กชายภูมิรพี เครือแก้ว 3/12  
20 44274 เด็กชายเจษฎาภรณ์ มาวัน 3/8  
21 43451 นายพงศธร สิทธิสอน 4/14  
22 45506 น.ส.ณัฐธิดา ดวงไชย์ 4/14  
23 43699 นายพิตรพิบูล บุญยิ่ง 4/14  
24 45452 นายธีรภัทร อุตชี 4/6  
25 42436 นางสาวอริสา หมวดเมือง 5/4  
26 44671 นางสาวโยษิตา ดีสาห่าง 6/11  
27 44670 นางสาวมนทิรา วันทา 6/11  
28 41713 นางสาวเมทินี งามแฉล้ม 6/11  
29 41877 นางสาวอาริสา สุระการ 6/11  
30 44672 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง 6/11  
31 44664 นางสาวกนกพิชญ์ สุขสุม 6/11  
32 42055 นางสาวปาณิกาญจน์ สมมี 6/11  
33 42079 นางสาวอังศุมา เสาะสืบงาม 6/9  
34 44655 นางสาววิภาพร สำราญ 6/9  
35 44651 นางสาวนริศรา ถูกหมาย 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  26 คน