ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เขียนเว็บ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางปานชนก ขันอ่อน
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41906 นายมนัสวี มูลแก่น 4/10  
2 41806 นายภูบดินทร์ แก้วรัตน์ 4/10  
3 42168 นายวุฒิรงค์กร สายธนู 4/10  
4 41834 นายชยางกูร ภาคภูมิ 4/12  
5 44675 น.ส.ณัฐธิชา ศุภนาม 4/12  
6 44683 น.ส.อารียา ดิษฐประสพ 4/12  
7 44682 น.ส.อรทัย ศรีชะฎา 4/12  
8 44679 น.ส.บุษราคัม ติมุลา 4/12  
9 41687 นายณฐกร สุสาระโพธิ์ 4/14  
10 43103 น.ส.สุนันทา จารัตน์ 4/15  
11 44591 น.ส.ศิรดา น้ำบุ่น 4/3  
12 44603 น.ส.ปติมา สุขประโคน 4/5  
13 44610 นายสิรภพ รุขะจี 4/5  
14 41805 นายภานุวัฒน์ พรหมบุตร 4/7  
15 41784 นายไชยวัฒน์ ประเสริฐยิ่ง 4/7  
16 41823 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์ 4/8  
17 44645 นายยศวัฒน์ วงศ์นพเศรษฐ 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  10 คน
เพศหญิง =  7 คน