ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวันเฉลิม อุดมทวี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคม
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45497 น.ส.อนัญญา สุภาพ 4/11  
2 43949 น.ส.ศิริวรรณ ดีเลิศ 4/3  
3 42474 นางสาวภัทธิรา เพ่งเล็งดี 5/11  
4 42539 นางสาวอุบลวรรณ เคนสูงเนิน 5/11  
5 42692 นางสาวอัมพกา มิถุนาวงศ์ 5/13  
6 42464 นางสาวปราณี ไชยา 5/15  
7 44762 นางสาวสิริไพฑูรย์ กลีบแก้ว 5/3  
8 42352 นางสาวชนิสรา ตั้งธนกรสกุล 5/3  
9 42488 นางสาวอุบลวรรณ ชมชื่น 5/3  
10 44757 นางสาวปัทมา บัญชาเมฆ 5/3  
11 44763 นางสาวอรอุมา วิวาสุขุ 5/3  
12 42463 นายประทีป ทองเชิด 5/9  
13 42898 นายจิรายุศ มณีวิจิตร 5/9  
14 42780 นายวัชรพล บุตรโสภา 5/9  
15 44811 นางสาวศิริกาญจน์ วงศ์คล่อง 5/9  
16 42638 นางสาวสุนันทา ปัญญาเฟื่อง 5/9  
17 42600 นายณฐนนท์ ถือคุณ 5/9  
18 41562 นางสาวกัญญาพัชร จินดาศรี 6/2  
19 41614 นางสาวทัชชา อณาชัย 6/3  
20 41627 นางสาวรินรดา เรียบร้อย 6/3  
21 41675 นางสาวกมลชนก โลกนิยม 6/4  
22 41764 นางสาวภูษณิศา ดวงเดียว 6/7  
23 41852 นางสาวปิณฑิรา สำเภาทอง 6/7  
24 41866 นางสาววิจิตรา บุตรงาม 6/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  4 คน
เพศหญิง =  20 คน