ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ซูโดกุ 2 ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวหนึ่งฤทัย ชูแก้ว
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 30
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42102 น.ส.บุญพิทักษ์ ศิริ 4/10  
2 41914 นายวิทย์ศรุต คงสุข 4/10  
3 42212 น.ส.ภาคินี พิศงาม 4/11  
4 42073 นายหรินทร์ เปี่ยมปิยชาติ 4/11  
5 42047 นายทีฆวัฒน์ สร้อยจิต 4/11  
6 44711 นายพงศกร สายยศ 4/14  
7 44701 น.ส.จุฑามาศ เมืองไทย 4/14  
8 44729 น.ส.เพ็ญนภา สร้อยจิตร 4/15  
9 44730 น.ส.วารุณี ชัยวิเศษ 4/15  
10 41880 น.ส.กัญญารัตน์ ปะทะรัมย์ 4/3  
11 44601 น.ส.ธารารัตน์ เรืองจิต 4/5  
12 44625 น.ส.ไอลดา สังข์จันทร์ 4/6  
13 41664 นายภูริณัฐ คำมูลตรี 4/6  
14 41879 น.ส.กัญญารัตน์ สุบินยัง 4/6  
15 41673 นายอัษฎา วะรามิตร 4/7  
16 44638 นายชนะชนน์ นาโสก 4/8  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  7 คน
เพศหญิง =  9 คน