ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม รักษ์สิ่งแวดล้อม ม.ต้น ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางจิตติมา ชูทรงเดช
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44372 ด.ช.เดชนิน นาคสุข 1/10  
2 44365 ด.ช.จิราพัชร วงษ์ทองสมัน 1/10  
3 44451 ด.ช.ณัฐชนน เมาเสม 1/12  
4 44464 ด.ช.ปัญจเทพ ครองสุข 1/12  
5 44077 ด.ช.ปุญญพัฒน์ โพธิ์ทอง 1/3  
6 44212 ด.ช.วชิราวุฒิ สายยศ 1/6  
7 44182 ด.ช.เจตนิพัทธ์ ปลายแก่น 1/6  
8 44188 ด.ช.ณัฐวุฒิ ฉัตรทอง 1/6  
9 44219 ด.ช.อนันต์ แสนคม 1/6  
10 44179 ด.ช.กรกช ศรีสุภาพ 1/6  
11 44222 ด.ช.อิสราพงษ์ แซ่ลิ้ม 1/6  
12 44221 ด.ช.อภิโชติ ติราวรัมย์ 1/6  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  0 คน