ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เครือข่ายความดีวิถีพอเพียง ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางชมพลอย ชุติแพทย์วิภา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 226
จำนวนที่เปิดรับ : 25
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45287 เด็กชายศุภเดช แก้วจันทร์ 2/11  
2 45255 เด็กชายกันตพัฒน์ ภาษี 2/11  
3 45274 เด็กชายปัณณธร เพิ่มเพียร 2/11  
4 45291 เด็กชายอนันตเดช เตียวเจริญโสภา 2/11  
5 45290 เด็กหญิงหทัยชนก กิตติพานิชกุล 2/11  
6 44518 เด็กชายปิยภัทร สำราญ 3/12  
7 44222 เด็กชายอิสราพงษ์ แซ่ลิ้ม 3/6  
8 44208 เด็กชายพุฒิเมธ พอกทรัพย์ 3/6  
9 44211 เด็กชายรัฐนนท์ บุตรงาม 3/6  
10 44192 เด็กชายธเนศ พรไธสง 3/6  
11 44214 เด็กชายวีรภัทร พอกพูน 3/6  
12 44194 เด็กชายธีรเทพ ปลื้มใจ 3/6  
13 45488 น.ส.ปณัฐชยา เกษรนวล 4/11  
14 44829 นายสุวิจักขณ์ กะตะศิลา 5/11  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  12 คน
เพศหญิง =  2 คน