ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม สรภัญญะ ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางพานทอง ไกรทอง
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
สถานที่เรียน : 241
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 42706 นายณรงค์เกียรติ บูรณะ 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  1 คน
เพศหญิง =  0 คน