ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม M-CUT ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรจนา นึกชอบ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4, ม.5, ม.6
จำนวนที่เปิดรับ : 40
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 41651 นายธนกร สลากัน 4/1  
2 41565 น.ส.จินตภาพ ลำภา 4/1  
3 41598 น.ส.อารีดา งามมี 4/1  
4 41589 นายวริศ จันทเขต 4/1  
5 41588 นายวรพงษ์ กลีบแก้ว 4/1  
6 41594 นายศุภกฤต ศีรษะพล 4/1  
7 41590 น.ส.วิรตี เชื่อมั่น 4/1  
8 41666 น.ส.รวิพร แก้วบุตรดี 4/2  
9 41574 น.ส.ธัญวรัตม์ เสนาบูรณ์ 4/2  
10 44584 น.ส.จันทกานต์ สังข์น้อย 4/2  
11 41562 น.ส.กัญญาพัชร จินดาศรี 4/2  
12 41584 น.ส.พีรดา เสนาะกลาง 4/2  
13 41592 น.ส.ศาธิตา บุตรสุด 4/2  
14 41749 น.ส.เบญญาภา ธงไชย 4/2  
15 41653 น.ส.ธัญสิริ แป้นแก้ว 4/4  
16 41740 น.ส.ทัศนา เย็นทรวง 4/5  
17 44607 น.ส.พรทิวา รุ่งสุวรรณเดช 4/5  
18 44623 น.ส.วงสวัณณ์ คัชชิมา 4/6  
19 44618 น.ส.ปิ่นแก้ว ดีพูน 4/6  
20 42042 น.ส.ฉัตรลดา บุตรงาม 4/9  
21 42079 น.ส.อังศุมา เสาะสืบงาม 4/9  
22 40010 นายกฤษฎา สาลี 6/10  
23 43029 นายสราวุธ แมนไธสง 6/10  
24 39588 นายนภวัต ทักษญาพันธ์ 6/3  
25 39875 นางสาวนภสร ยอดเยี่ยม 6/3  
26 39620 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล 6/3  
27 39754 นายกิตติพงษ์ เสาทอง 6/3  
28 39733 นายภัทรพล ไทยขำ 6/3  
29 39726 นายนนท์ปวิธ รวีจิระโรจน์ 6/3  
30 39750 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์ 6/3  
31 39721 นางสาวธารารัตน์ หมายเจริญ 6/3  
32 39716 นางสาวญาณิน สายยศ 6/3  
33 39672 นายธนาสิน สืบสังข์ 6/3  
34 39590 นายณัฏฐ์ ทองนำ 6/3  
35 39741 นางสาวศศิมาภรณ์ ไชยสุวรรณ 6/3  
36 39738 นางสาววรรษมนต์ นามวงศ์ 6/4  
37 40008 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล 6/4  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  13 คน
เพศหญิง =  24 คน