ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม ถอดรหัสไทย ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางสาวอรุณรัตน์ ดวงตา
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : 235
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44467 เด็กชายปุณณพัชร แสวงสุข 3/12  
2 44013 เด็กหญิงกรณิศ เกษแก้ว 3/2  
3 44041 เด็กหญิงมนัสพร คำโฮง 3/2  
4 44032 เด็กชายปฏิภาณ พลอินทร์ 3/2  
5 44017 เด็กหญิงจิตรลดา ศรีสูงเนิน 3/2  
6 44026 เด็กหญิงธัญลักษณ์ รุ่งเรือง 3/2  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  4 คน