ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คนวาดเขียน ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางรุ่งอรุณ ปรียานุภาพ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
จำนวนที่เปิดรับ : 35
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44583 น.ส.พัชรนันท์ จงใจงาม 4/1  
2 44667 นายนิรวิทย์ ก่อแก้ว 4/11  
3 42092 นายณรงค์พร ทองหล่อ 4/15  
4 42034 น.ส.กัลยกร จรูญไธสง 4/15  
5 41881 น.ส.กันยาภัทร รัชตภูษิต 4/4  
6 41657 น.ส.บัณพร หวังชูชอบ 4/4  
7 41623 น.ส.พรรณธร มะลิงาม 4/4  
8 44594 น.ส.กัญญาณัฐ มั่นยืน 4/5  
9 44600 น.ส.ทิพวรรณ สีเข้มงาม 4/5  
10 44595 น.ส.กุลธิดา กุลบุตร 4/5  
11 41810 น.ส.ลลิตา วงศ์สอน 4/5  
12 42011 นายภควัต สมบูรณ์ 4/8  
13 41067 นางสาวชลิตา แก้ววิเศษ 5/13  
14 41081 นางสาวนลินี มุ่งดี 5/15  
15 40641 นายพีรพงษ์ สมส่วน 5/5  
16 40645 นางสาวเยาวลักษณ์ อ่อนสง 5/3  
17 40638 นางสาวพรหมพร บุพศิริ 5/3  
18 40653 นายสถาพร เกสรนวล 5/3  
19 40649 นางสาววีรินทร์ มนูสารพงศ์ 5/3  
20 40604 นางสาวรสิกา มีสิทธิ์ 5/4  
21 40631 นางสาวนัทฐิกานต์ สราญโพธิวัฒน์ 5/4  
22 40670 นายชาญชล หนูสวัสดิ์ 5/4  
23 40640 นางสาวพิมพ์ลภัทร์ พิยะภา 5/7  
24 40667 นางสาวชนิภรณ์ ขิมทอง 5/7  
25 43187 นางสาวปรางค์ประภา พันธ์สีดา 5/7  
26 43183 นางสาวเขมิกา เหรียญสมบูรณ์ 5/7  
27 40955 นายเสกสันต์ แสนกงชัย 5/7  
28 40910 นางสาวกันยารัตน์ กล้วยสุข 5/7  
29 40884 นางสาวปวีร์นุช งามนาถ 5/7  
30 40909 นายอิสยาห์ ถาพรพาท 5/7  
31 40654 นายสุธิพงษ์ สังขะฮวด 5/7  
วันเปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 10 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  9 คน
เพศหญิง =  22 คน