ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม เคหพยาบาล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นางวัลลดา วรทัต
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.4
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 43372 น.ส.เพชรรัตน์ฎา พรมเวียง 4/1  
2 43373 นายไพสิฐ บุญมา 4/1  
3 43378 น.ส.วาสินี จงพินิจ 4/2  
4 43383 น.ส.สิรินยา กะแสงจันทร์ 4/2  
5 43422 น.ส.วริศรา อุไรรัมย์ 4/2  
6 43356 น.ส.ณัฐกฤตา หลำแหละ 4/2  
7 43390 น.ส.กุลนิภา กาญจนรุจิวงศ์ 4/3  
8 43674 น.ส.กัญญาณัฐ เหิมหัก 4/3  
9 43712 น.ส.สุธิมา เอี่ยมสะอาด 4/3  
10 43642 น.ส.นวพรรษ ถิ่นแถว 4/3  
11 45428 น.ส.ปริมประภา จงเอื้อกลาง 4/3  
12 43371 นายพีรพัฒน์ แย้มงาม 4/4  
13 43350 น.ส.กุลนิดา กาญจนรุจิวงศ์ 4/5  
14 43359 น.ส.ดารารัตน์ พิศโฉม 4/5  
15 43435 น.ส.ญาดา เหลือถนอม 4/6  
16 43698 น.ส.พัชราภา เลิศสกุล 4/8  
17 43389 น.ส.กัญญชนก มีสิทธิ์ 4/9  
18 43781 น.ส.ณัฐติกานต์ แซ่ไหล 4/9  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  2 คน
เพศหญิง =  16 คน