ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม บาสเกสบอล ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายวรัญชาติ บาตร์โพธิ์
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
จำนวนที่เปิดรับ : 45
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44360 ด.ช.กวิน แซ่เตียว 1/10  
2 44413 ด.ช.ณัฐภัทร พรหมจักรินทร์ 1/11  
3 44429 ด.ญ.พรหมพร วิธานพิสิฐพงศ์ 1/11  
4 44412 ด.ช.ณัฏฐกิตต์ ยังคง 1/11  
5 44472 ด.ญ.เพชรดา ติดใจดี 1/12  
6 44497 ด.ช.กิตติวินท์ ธนสมุทร 1/13  
7 44031 ด.ช.นิปุณ บุญรังษี 1/2  
8 44019 ด.ช.ชลกร โอรสรัมย์ 1/2  
9 44053 ด.ช.กิตติวินท์ เตชประทักษ์ 1/3  
10 44129 ด.ช.วริษฐ์ แก้วศรีหาวงศ์ 1/4  
11 44111 ด.ช.เตชสิทธิ์ พิศเพ่ง 1/4  
12 44124 ด.ช.เพชรเวช มุมทอง 1/4  
13 44118 ด.ญ.ปุณิกา ศีรษะพล 1/4  
14 44143 ด.ญ.ฐิติภา บางทราย 1/5  
15 44160 ด.ญ.มณฑน์มรรษกร มหายศ 1/5  
16 44155 ด.ญ.ปาริดา คิดอยู่ 1/5  
17 44138 ด.ช.จักรพรรณ เสพสุข 1/5  
18 44137 ด.ช.จอมไตร โชติช่วง 1/5  
19 44148 ด.ช.ธีรภัทร์ กิจแสงทอง 1/5  
20 44135 ด.ช.กิตติพิชญ์ เจริญ 1/5  
21 44211 ด.ช.รัฐนนท์ บุตรงาม 1/6  
22 44198 ด.ช.ปกรณ์ อังศิวาพงษ์ 1/6  
23 44201 ด.ช.ปวิช สุขอนันต์ 1/6  
24 44213 ด.ช.วีรเดช ไกยสวน 1/6  
25 44256 ด.ช.ภูวศิษฎ์ เจริญผลธนากานต์ 1/7  
26 44237 ด.ช.ณัฐวัตร เกลี้ยพร้อม 1/7  
27 44229 ด.ช.จิมี่ มาซาลิน 1/7  
28 44328 ด.ช.ธีรศักดิ์ ทุมทอง 1/9  
29 44333 ด.ช.นิติศาสตร์ วานิชย์ 1/9  
30 43323 เด็กชายธีรภัทร์ ร่าเริงยิ่ง 2/1  
31 43339 เด็กชายรัชชานนท์ มุ่งสันติ 2/1  
32 43312 เด็กชายคมสันต์ เตโพธิ์ 2/1  
33 43804 เด็กชายภาษิต สุรวงศ์ธนกุล 2/11  
34 43451 เด็กชายพงศธร สิทธิสอน 2/4  
35 43446 เด็กชายปติ นาสารีย์ 2/4  
36 43438 เด็กชายต้นน้ำ พรมสิงห์ 2/4  
37 43494 เด็กชายธนากร ธนาสูรย์ 2/5  
38 42300 เด็กชายสุทธิพงษ์ ดีพร้อม 3/1  
39 42339 เด็กชายสิรวิชญ์ ชัยงาม 3/2  
40 42345 เด็กชายอัษฎกร มุ่งสันติ 3/2  
41 42309 เด็กชายขจรเกียรติ ปกาสิทธิ์ 3/2  
42 42329 เด็กชายพีรพัฒน์ แสงทอง 3/2  
43 42375 เด็กชายวริศ อังคสิทธิ์ 3/3  
44 42580 เด็กชายยงเกียรติ แสวงสุข 3/6  
45 42671 เด็กชายภานุกร แก้วปลั่ง 3/9  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  39 คน
เพศหญิง =  6 คน