ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม คณิตคิดสนุก ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายยอดชาย เพียรดี
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 44003 ด.ช.สาริษฐ์ สุระสังข์ 1/1  
2 43979 ด.ช.เจษฎา ละอองทอง 1/1  
3 43985 ด.ช.ณฐภัทร อนุเคราะห์ 1/1  
4 43989 ด.ช.ทักษพงศ์ ตรองอุดมสกุล 1/1  
5 44004 ด.ช.สิรภพ สุวรรณสม 1/1  
6 43976 ด.ช.จักรภัทร ขันถม 1/1  
7 43980 ด.ช.ชัยภัทร ขาวงาม 1/1  
8 43977 ด.ช.เจตน์สฤษฎิ์ วงศ์เลิศ 1/1  
9 44421 ด.ช.นฤสรณ์ สมานรักษ์ 1/11  
10 44078 ด.ช.พงศ์พล บุญประสพ 1/3  
11 44084 ด.ช.วิริทธิ์พล จวงพลงาม 1/3  
12 44171 ด.ช.อดิศร บุญเหมาะ 1/5  
13 44154 ด.ช.ปัญญา สุริวรรณ 1/5  
14 44163 ด.ญ.วรรณภา พุทธานุ 1/5  
15 44259 ด.ญ.รุ่งฟ้า ศุภรนนท์ 1/7  
16 44233 ด.ญ.โชติกา จรประไพ 1/7  
17 44263 ด.ญ.วิภาวี สุจินพรัหม 1/7  
18 44227 ด.ญ.เกวลิน งามพร้อม 1/7  
19 44744 ชลวัฒน์ เพ็ชรอรุณ 5/16  
20 41005 นายสราวุธ ไหว้พรหม 5/15  
วันเปิดรับสมัคร : 18 พฤษภาคม 2560 วันปิดรับสมัคร : 28 พฤษภาคม 2560
 
เพศชาย =  15 คน
เพศหญิง =  5 คน