ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
:: ชุมนุม Crossword ::
   
อาจารย์ประจำชุมนุม : นายปธาน จรจรัญ
เงื่อนไขการรับสมัคร : ม.1, ม.2, ม.3
สถานที่เรียน : ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20
ลำดับที่ รหัสนักเรียน ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น หมายเหตุ
1 45564 ด.ญ.ขวัญข้าว แพงเจริญ 1/2  
2 45565 ด.ญ.เขมจิรา สุวรรณฑา 1/2  
3 45573 ด.ช.ธนวัฒน์ ผดุงเจริญ 1/2  
4 45627 ด.ช.ศุภกร มะดาศรี 1/3  
5 44872 เด็กชายชิศณุพงศ์ กิตติวราสิทธิ์ 2/1  
6 45258 เด็กหญิงชยาพร ลามาตย์ 2/11  
7 45259 เด็กชายชัยภัทร ทองตัน 2/12  
8 44961 เด็กชายนิธิศ ยุกต์วัฒนพงศ์ 2/3  
9 44962 เด็กหญิงปณิชา พิชยชาญสิน 2/3  
10 45044 เด็กชายศุภกิตติ์ ดีล้อม 2/5  
11 45029 เด็กหญิงปริยากร สร้อยเสนา 2/5  
12 45040 เด็กชายวิภูษิต เลี้ยววานิชย์ 2/5  
13 43976 เด็กชายจักรภัทร ขันถม 3/1  
14 43972 เด็กชายกานต์ สุดดี 3/1  
15 43974 เด็กชายกีรติ ธรรมษา 3/1  
16 44011 เด็กชายอำนาจ ผลเกิด 3/1  
17 44001 เด็กชายศตพล วิเศษวงษา 3/1  
18 44076 เด็กชายปรานต์ หน่อแก้ว 3/3  
19 44112 เด็กชายเทพประทาน แปลงดี 3/4  
วันเปิดรับสมัคร : 20 พฤษภาคม 2562 วันปิดรับสมัคร : 27 พฤษภาคม 2562
 
เพศชาย =  14 คน
เพศหญิง =  5 คน